מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

Animated publication

דורית שפינט

גיבוש חלופות

ועדת היגוי מס '2–

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

1

צוות התכנון

ראש צוות התכנון | דורית שפינט ( גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע )מ"

( טלי טוך טוך סרגוסי )

תכנון שטחים פתוחים |

) סיטילינק

ניהול אינטגרטיבי | רוית ריכטר (

תכנון פיזי רוזי פישילביץ ,' תפארת סיאג

שיתוף ציבור | עירא עיברי ) מודוס (

צוות התכנון

תנועה ותחבורה | ) א"חלו ( עידו ייגר

תכנון נוף יבגני פינסון , תם נבט

פרוגרמה וכלכלה | רינה דגני ( גיאוקרטוגפיה )

| דלית גסול

תיירות סביבה שימור

ניהול יפעת רזניק

חקלאות | לירון אמדור

| רונית טורק

| טל פרידמן ראודניץ

תשתיות מים , ביוב וניקוז | אריה פולינסקי

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

2

שלבי עבודה בתהליך התכנון

אנחנו כאן

הכנת מסמכי התכנית וליווי התכנית עד לאישורה

לימוד מצב קיים והעלאת סוגיות

חזון המועצה

גיבוש תכנון הישובים ופתרונות תכנוניים לסוגיות המועצתיות

מפגש שיתוף ציבור כלל מועצתי

מפגשי שיתוף ציבור

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

3

מתודולוגיה | עבודה ברבדים

נוף ושטחים פתוחים

חברה ומערכת שירותים כלל מועצתיים

כלל מועצה

סביבה ואקולוגיה

, תיירות טיילות ושימור

כלכלה

תחבורה

חקלאות

אשכולות

אשכול מרכזי

אשכול צפוני

אשכול מזרחי

38 ישוביי המועצה , שכונת משפחות בחלוקה לסוגים

ישובים

כפרים ערביים

מושבים

קיבוצים

ישובים קהילתיים

מוקדים

כפר תקווה , מתחם המועצה

2000 , , ק"שח

אלון תבור , שגיא

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ינואר 2020

4

נושאים לדיון

915-1015

נוף ואקולוגיה חלוקה של השטחים הפתוחים לפי מידת הרגישות - הנופית אקולוגית והגדרת מידרג של פיתוח חקלאי בהם ; מיפוי מסדרונות אקולוגיים ושטחי הצפה ( חקלאות מבנים חקלאיים ) בחינה פרוגרמתית של צרכי ישובי המועצה : מבנים , חקלאיים תשתיות חקלאיות אזוריות , תעשיה , חקלאית טיפול בפסולת משק , , פסדים מעברים , חקלאיים חקלאות בת קיימא הצגת עקרונות פרוגרמטים כלל מועצתיים

, תיירות טיילות ושימור הצעה לקפסולות ככלי לניהול המרחב

1015-1115

1115-1215

הפסקה

1215-1245

1245-1345

תחבורה מערכת תחבורה מוצעת ( קשיחה ורכה ) , תכנית לניידות , מערכת תחבורה ציבורית וממשק בין דרכים חקלאיות לשבילי אופניים

עקרונות לפרישה מרחבית מבני משק , חממות ועוד

1345-1415

שיתוף ציבור

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

5

ערכיות נופית ואקולוגית

1 . מבט מהר הקפיצה בנצרת דרומה

גבעת המורה

.א ת אלון תבור

עפולה

תל עדשים

מזרע

"מט ש עדשים

כביש 60

• שטח המועצה - מרחב רציף , פתוח וחקלאי בעל חשיבות נופית ואקולוגית • נ ו ף המועצה - נוף מורשת לאומי רוח "- " העמק • העמק ריאה ירוקה לחיים בתוכה , לחולפים דרכה ולמעגל העירוניות הסובב . אותה • מוצעת מדיניות תכנונית לשטחים הפתוחים להתמודדות עם צרכי פיתוח שונים באמצעות מיפוי ו מדרוג ערכיות

2 . מבט מהמוחרקה מערבה

בית זייד

כפר יהושע

שדה יעקב

קרית טבעון

יקנעם

כביש 77

כביש 6

3 . מבט אלון הגליל לדרום מזרח

נצרת

שמשית

זרזיר

כביש 77

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

6

קריטריונים לרמת ערכיות

ערכיות גבוהה

• מכלול נופי על פי תמ א " 35 /1 • יערות , שמורות וגנים לאומיים

שטחים מוגנים סטטוטורית

• שטחים חקלאיים פתוחים בתחום פשט הצפה או בתחום נחל

רגישות ניקוזית

• שטחים חקלאיים פתוחים בתחום ובסמוך למסדרונות אקולוגיים

מסדרון אקולוגי וסביבתו

• שטחים חקלאיים פתוחים המהווים נוף מורשת , בנצפות גבוהה מכבישים בין עירוניים וממוקדי תיירות עבור קהל צופים גדול .

השפעה חזותית גבוהה

• אזורים חקלאיים המהווים חלק מרצף של מרחבים פתוחים

פגיעה ברצף שטחים פתוחים

ערכיות בינונית

שטחים חקלאיים פתוחים , שלא חלות עליהם ההגדרות של ערכיות גבוהה והם בנצפות בינונית

ערכיות נמוכה שטחים חקלאיים פתוחים צמודי דופן לישוב או למוקד בנוי , בנצפות נמוכה ושלא חלות עליהם ההגדרות של ערכיות גבוהה שטחים שדורגו בערכיות נמוכה מהווים מרחב חיפוש להקמת משק מבני ( במקרים אותר לא בהם מתאים שטח בתחום הפיתוח .) הישובים של בהמשך תהליך , התכנון תוצע בסיס על מדיניות מפת הערכיות לפיתוח תשתיות ופיתוח אחר

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

7

ערכיות שטחים פתוחים שטחים מוגנים סטטוטורית ופשטי הצפה

עקרונות להגדרת סולם : ערכיות .1 הגנות סטטוטוריות - יערות , , שמורות מכלולי נוף .2 - ניקוז פשטי הצפה ותחומי נחל .3 מסדרונות אקולוגיים .4 ניתוח נצפות .5 רצף שטחים פתוחים .6 פיתוח צמוד דופן

תחום שיפוט כביש מסילת רכבת / מתוכננת תחום פיתוח ישוב שמורת טבע / גן לאומי יער

79

77

חנתון

עדי

77

סואעד

הרדוף

הושעיה

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

בית לחם הגלילית

79

שמשית

77

זרזיר

אלוני אבא

עילוט

מכלול נוף

גבעת אלה

טבעון

אלונים

פשט הצפה / תחום נחל

מנשייה זבדה

תמרת

6

רמת ישי

כפר החורש

שדה יעקב

בית זיד

נצרת

בית שערים

נוף הגליל

77

נהלל

דבוריה

כפר תבור

יפיע

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

גבת

בסיס רמת דוד

גניגר

שריד

73

יקנעם עילית

עין דור

65

תל עדשים

שגיא 2000

מזרע

הרחבת שגיא 2000

דברת

כפר ברוך

60

אחוזת ברק

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

בלפוריה

66

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

65

71

2,500

0

5,000

| ינואר 2020 ינו ר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

8

ערכיות שטחים פתוחים מסדרונות אקולוגיים - מתודולוגיה

77 מתודולוגיית להגדרת המסדרונות בתכנית המתאר : • דיוק שכבת רט " ג ארצית למסדרונות אקולוגיים • התבססות על נחלים , שמורות , טבע יערות ושטחי חקלאות . פתוחים • ניתוח ברזולוציה מקומית על בסיס בחינה וסיור בשטח . • מיפוי קונפליקטים בצווארי בקבוק – חלקות א ,' שטחי , משק מעברים מתחת לכבישים , מטעים ועוד . • דיוק לפי הצרכים השונים ,

בקעת בית נטופה

79

גבעות אלונים

חנתון

עדי

כרמל

77

סואעד

גליל תחתון

הרדוף

רמות מנשה

הושעיה

אלון הגליל

עמק הירדן

הסוללים

ציפורי

רשת קישוריות נדרשת ברמה ארצית

בית לחם הגלילית

79

שמשית

77

זרזיר

אלוני אבא

עילוט

גבעת אלה

טבעון

אלונים

מנשייה זבדה

תמרת

6

רמת ישי

כפר החורש

שדה יעקב

בית זיד

נצרת

בית שערים

77

נוף הגליל

נהלל

דבוריה

כפר תבור

יפיע

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

כפר יהושע

גבת רמת דוד

צמצום מסדרונות בשטחים בעייתים ומציאת פתרונות עוקפים .

בסיס רמת דוד

גניגר

שריד

73

עין דור

65

תל עדשים

שגיא 2000

יקנעם עילית

מזרע

הרחבת שגיא 2000

דברת

כפר ברוך

תחום שיפוט כביש מסילת רכבת / מתוכננת תחום פיתוח ישוב שמורת טבע / גן לאומי יער מסדרון אקולוגי א "תמ-

60

אחוזת ברק

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

בלפוריה

66

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

35 /

1

" שכבת רט ג למסדרונות

65

71

אקולוגים מסדרונות אקולוגים מוצעים

2,500

0

5,000

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

9

ערכיות שטחים פתוחים מסדרונות אקולוגיים – קונפליקטים וצווארי בקבוק קונפליקטים שכיחים במסדרונות אקולוגיים : 77

79

חנתון

מפגש עם חלקות

עדי

• בינוי חקלאי , גידור –

משק /'א

77

קוטעים רצף פתוח ומונעים , מעבר גם אם נשארים מפתחים קטנים בהם . • התיישבות , תאורה ורעש - יוצרים קיטוע בשל הפיתוח והרתעה של חיות גדולות . ומתוכנן ) בשטח שנתוניו ( הטבעיים כמו מעבר נחל ) מתווים מסדרון אקולוגי . • כבישים – יוצרים קיטוע ומחסום במידה ולא כוללים מעברים יעודיים ומותאמים לבעלי חיים . • בינוי ופיתוח ( קיים

סואעד

הרדוף

הושעיה

גידור - מטעים

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

בית לחם הגלילית

77

79

שמשית

זרזיר

אלוני אבא

עילוט

גבעת אלה

טבעון

אלונים

מבני משק סמוכים

מנשייה זבדה

תמרת

6

רמת ישי

כפר החורש

שדה יעקב

בית זיד

נצרת

בית שערים

77

נוף הגליל

נהלל

דבוריה

כפר תבור

יפיע

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

מעבר תשתיות

גבת

בסיס רמת דוד

גניגר

שריד

73

יקנעם עילית

עין דור

65

תל עדשים

שגיא 2000

מזרע

הרחבת שגיא 2000

דברת

כפר ברוך

60

אחוזת ברק

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

בלפוריה

תחום שיפוט כביש מסילת רכבת / מתוכננת תחום פיתוח ישוב שמורת טבע / גן לאומי יער נחל

66

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

65

71

2,500

0

5,000

מסדרון אקולוגי מוצע

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

10

מסדרונות אקולוגיים – ניתוח צווארי בקבוק

חסמים במסדרונות אקולוגיים שלא מאפשרים מעבר בעלי חיים בעמק יזרעאל :

- גידור מטעים

מבני משק סמוכים

מעבר תשתיות

חפיפה עם חלקות א '

גידור מטעים • ( מטעים

מבני משק סמוכים •

מעבר תשתיות •

חפיפה בין מסדרון המבוסס על נחל מרכזי לתחום חלקות א ' בהן מתאפשר בינוי חקלאי

/ קיימים מתוכננים ) עשויים להיות . מגודרים נדרש למצוא פתרונות גידור מוסכמים על רט ג ועל " החקלאים .

המצאות לולים קיימים ומתוכננים בשטח המסדרון צוואר בקבוק במסדרון הסמוך לשטח המשקי של רמת דוד

חסרים מס ' מעברים אקולוגיים בחציית כבישים ומסילות רכבת .

מעברים קיימים רבים זקוקים לשדרוג

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

11

יו טחים פתוחים

ערכיות שטחים פתוחים

עקרונות להגדרת סולם : ערכיות .1 הגנות סטטוטוריות - יערות , , שמורות מכלולי נוף .2 - ניקוז פשטי הצפה ותחומי נחל .3 מסדרונות אקולוגיים .4 ניתוח נצפות .5 רצף שטחים פתוחים .6 פיתוח צמוד דופן

200 ' מ מתחום ישוב

79

77

חנתון

ערכיות גבוהה

עדי

77

ערכיות בינונית

סואעד

הרדוף

הושעיה

אלון הגליל

ערכיות נמוכה

הסוללים

ציפורי

שטחי חיפוש מוצעים למבני משק

בית לחם הגלילית

79

שמשית

77

זרזיר

אלוני אבא

עילוט

גבעת אלה

תחום שיפוט כביש מסילת רכבת / מתוכננת תחום פיתוח ישוב שמורת טבע / גן לאומי יער

טבעון

אלונים

מנשייה זבדה

תמרת

6

רמת ישי

כפר החורש

שדה יעקב

בית זיד

נצרת

בית שערים

נוף הגליל

77

נהלל

דבוריה

כפר תבור

יפיע

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

גבת

בסיס רמת דוד

גניגר

שריד

73

יקנעם עילית

עין דור

65

תל עדשים

שגיא 2000

מזרע

הרחבת שגיא 2000

דברת

מכלול נוף

כפר ברוך

60

אחוזת ברק

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

פשט הצפה / תחום נחל

בלפוריה

מגבלות ותשתיות

66

נעוארה

היוגב

עפולה

מסדרון אקולוגי

מרחביה

צוואר בקבוק אקולוגי

65

71

2,500

0

5,000

טיוטה

| ינואר 2020 ינו ר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

12

עקרונות של מידרג פיתוח בשטחים חקלאיים פתוחים

מבני משק - פיתוח צמוד דופן

חממות ובתי רשת

בעדיפות ראשונה : מיצוי שטחי המשק הישוביים ובתחום ' חלקה א של הנחלות . בעדיפות שניייה : איתור שטחים בתחום חיפוש בהיקף של 200 ' מ מגבול הישוב אל השטחים הפתוחי ם או

בעדיפות ראשונה : מיצוי שטחי המשק הישוביים ובתחום חלקה א ' של הנחלות .

תחום פיתוח של הישוב

בעדיפות שלישית : שטחים בעלי ערכיות בינונית תחילה בעדיפות שנייה : בשטחים שאותרו בצמידות דופן לישוב ( רצועת 200 ).'מ

ערכיות נמוכה

ערכיות בינונית

בשטחים פתוחים אחרים , בהתאם לצרכים שהוגדרו בפרוגרמה החקלאית

ערכיות גבוהה

ובשטחים הפתוחים תוך שמירה על פיזור

בהמשך יוגדרו הנחיות פיזיות למיקום ופיזור חממות ובתי רשת בשטחים הפתוחים עפ " י מידרג הערכיות

הערכיות הנופית תהווה כלי תכנוני לניהול השטחים הפתוחים

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

13

חקלאות

ראשי פרקים

עקרונות ותפיסת התכנון למבנים חקלאיים בעמק יזרעאל

אקולוגיה וסביבה ( : מפורט בפרק נוף

, נוף , חקלאות

ואקולוגיה )

מבנים לגידול בעלי חיים

קירוי צמחי : חממות ובתי רשת

פרוגרמה של הצרכים בישובים

מסדרונות אקולוגיים

בדיקת מיקום ראשונית

איתור שטחים מרוכזים למבנים חקלאיים לגידול בעלי חיים

/ תכנית ג 21904 למבנים חקלאיים במחוז צפון

תעשיה תומכת חקלאות

טיפול בפסולת חקלאית

תשתיות חקלאיות

דרכים חקלאיות ( מפורט בפרק התחבורה )

מעברים חקלאיים על דרכים אזוריות

מאגרי מים ( יעודכן בפרק תשתיות רטובות בהמשך )

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

14

עקרונות ותפיסת התכנון למבנים חקלאיים בעמק יזרעאל

, לולים דירים ועוד .

, רפתות

בעמק יזרעאל גידול רב של בעלי חיים :

• יש לקדם תשתית תכנונית שתאפשר הקמת מבנים חקלאיים נדרשים בהתייחס לגידולים החקלאיים במצב הקיים , למגמות הצפויות , ולפרוגרמה כמותית מפורטת . • מבנים לגידול בעלי חיים יתוכננו ככל הניתן בשטחי המשבצת בסמיכות גיאוגרפית ליישובים המגדלים .

במושבים : •

בקיבוצים : מבנים לגידול בעלי חיים יתוכננו ככל הניתן במסגרת האזור המיועד למבני משק , או צמוד דופן אליו .

מבנים חקלאיים יוקמו בחלקות א '

• שטח מרוכז למבני משק – יאותר עבור מושבים בהם יש רפתות חלב רבות , בגודל שיאפשר להעתיק אליו חלק מהרפתות .

• שטחים המיועדים על פי תכנית מאושרת למבני משק לא ייועדו לשימוש קרקע אחר . • ככל הניתן , מבנים חקלאיים קיימים לא יועתקו למיקום אחר בשל העלויות הגבוהות הנדרשות לכך . • מבני שירות חדשים לחקלאות צמחית יתוכננו באופן מרוכז באזורי תעשיה חקלאית .

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

15

/ תכנית ג 21904 למבנים חקלאיים במחוז צפון

במחוז צפון אושרה בשנת 2017 תכנית מתאר מחוזית למבנים חקלאיים ג - 21904

רגישות סביבתית

מ"תמ 2/9

מאפשרת להוציא היתרי בניה למבנים חקלאיים שונים בהתאם לתשריט רגישות סביבתית של מ"תמ 2 /9

בתכנית כוללנית ניתן לחרוג מתכנית ג - 21904

מדיניות התכנון המוצעת בתכנית : המתאר • - ככלל הטמעה של תכנית /ג 21904 • במקומות ספציפיים יוגדרו מגבלות על מבנים מסוג מסויים , למשל חממות בפשטי הצפה של . נחלים במקומות אחרים יוגדרו אזורים המאפשרים מבנים חקלאיים שאינם מותרים בג / 21904 - למשל חממות ביישובי צפון , המועצה בשטחים שזוהו ברגישות נמוכה כמפורט בפרק ערכיות נופית . •

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

16

מבנים לגידול בעלי חיים | פרוגרמה של הצרכים ביישובים

השנים הקרובות , תוך אבחנה בין ענפי הגידול השונים

עקרונות הפרוגרמה - התבססות על הגידולים הקיימים , ותחזית ל -20

מגמות בגידול בעלי חיים לשנת 2040 ענפי בעלי החיים העיקריים בעמק יזרעאל

.

ורביה פטם

( לבשר לולי ; צאן ;) מפטמה

: הינם רפת בקר ; חלב

: שונות

מגמות

ב ענף כל

ענף לול פטם •

מגמות בבקר לבשר ובצאן •

מגמות ארציות ברפת החלב • שחיקת מחירים • יתכן ביטול שיטת המכסות •

עודפי ייצור במצב הנוכחי

בבקר וצאן לבשר : עליה בביקושים בהתאם לגידול האוכלוסייה ; חלק מהביקוש המקומי מכוסה על ידי יבוא בחלב צאן : עליה בביקוש מעבר לגידול האוכלוסיה , אבל קיימת מגבלה של מכסות

תחרות גדולה בין משחטות , מובילה לתכנון לולים נוספים שאינם נחוצים מבחינת הביקוש לבשר עוף

לחץ מצד משרד האוצר להגדלה ואיחוד רפתות לחץ להעתקת רפתות מאזור המרכז לאזורי , פריפריה וממשקים משפחתיים קטנים לקיבוצים או לרפתות מאוחדות " קיבוציות " במושבים עמדת משרד החקלאות : יש לשריין שטחים המאפשרים הכפלה של הרפתות

מבני לול ריקים רבים ברחבי הארץ

לא ניתן לתכנן לולים במיקום צמוד דופן בשל מרחקים וטרינריים ( לפחות 100 ' מ ). ממגורים לא ניתן לתכנן לולים בחלקות א במושבים בשל גודל החוות ( מינימום 4 לולים בחווה .)

תכנון לולים הוא על חשבון שטחים חקלאיים פתוחים .

צורך לזהות שטחים בהם ניתן להגדיל את הרפתות בקיבוצים ובמושבים ולאחד רפתות במושבים בשטחים שאינם חלקה א ' המשמעות לעמק יזרעאל :

רצוי שלא לתכנן חוות לולים חדשות , שניתן להניח כי לא יהיו רווחיות . כדאי לאפשר הרחבה מינורית של חוות קיימות

צורך להגדיל משקים בהתאם לקצב גידול האוכלוסיה

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

17

מבנים לגידול בעלי חיים | בדיקת מיקום ראשונית

• נערכה פרוגרמה לכל אחד מהישובים החקלאיים במועצה ובהתאם לה ניתנו ( ככל הניתן ) פתרונות בתחום הפיתוח של הישובים או בשטח צמוד דופן .

• במקומות בהם לא נמצא פתרון , אותרו שטחים מחוץ לתחום הפיתוח , ובמידת האפשר הוצעו פתרונות משותפים למספר ישובים .

12 ישובים בהם לא נדרשת תוספת שטח מעבר למאושר

הערות

תוספת נדרשת )'ד(

)'ד( שטח נדרש

שטח משק מרוכז מאושר )'ד(

שם ישוב

סוג יישוב

0 0 0 0

50 21 10

68 30 12 10

אלוני אבא

מושב מושב מושב מושב

בית זייד בלפוריה

ישובים בהם שטחים ביעוד מבני משק העולים משמעותית על ניתן – הנדרש לבחון שימוש בשטחים אלה כמענה לישובים . אחרים

0

כפר גדעון

נדרשים 47 דונם לרפת . שאר המבנים לגידול בעלי חיים יכולים לקבל מענה בחלקות א

0

75

67

ציפורי

מושב

0 0 0 0 0 0 0

45

396 218 168 270

אלון הגליל

קהילתי

167

גזית

קיבוץ קיבוץ קיבוץ קיבוץ קיבוץ קיבוץ

14

דברת יפעת

187

11

14 85

כפר החורש

0

- מרחביה קיבוץ

117

145

עין דור

7 ישובים בהם נדרשת תוספת – אך יש מקום בתוך שטח המחנה או צמוד דופן למחנה

הערות

תוספת נדרשת )'ד(

)'ד( שטח נדרש

שטח משק מרוכז מאושר )'ד(

שם ישוב

סוג יישוב

מיקום מוצע בשטח כלוא בין חלקות א והרכבת שינוי הוראות תכנית כך שיתאפשרו דירים יותר גדולים להגדיל את הרפת על חשבון שטחי בינוי אחרים בקיבוץ ?

71

71

16

כפר ברוך

מושב

זכויות בניה ללא ( תוספת שטח קרקע )

0

מנשיה זבדה

כפר ערבי

20

61

100

גניגר

קיבוץ קיבוץ קיבוץ קיבוץ

-רה ארגון שטחי משק ותעשיה הגדלת הרפת במקום הרחבה

10 40

55

50 77

הרדוף חנתון

129

העברת הרפת לגבת , לבקשת הקיבוץ חלק מהשטח למבני משק אינו במשבצת הקיבוץ

0

75

125

רמת דוד

0

84

234

שריד

קיבוץ

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

18

מבנים לגידול בעלי חיים – בדיקת מיקום ראשונית

יש לבחון שטחים צמודי דופן לשטחים המיועדים למבני משק או שימושים אחרים ואינם בתחום מכלול נופי / מסדרון

8 ישובים בהם נדרשת תוספת – ואין מקום בתחום היישוב או בשטח חקלאי צמוד דופן ליישוב

תוספת נדרשת )'ד(

שטח נדרש )'ד(

שטח משק מרוכז )'ד( מאושר

סוג יישוב

הערות

שם ישוב

50

125 178 235 466

91

לבחון שטח ממזרח לשטח מאושר ללולים . לבחון שטח משותף עם כפר יהושע . לבחון בצמוד לשטח מרוכז מאושר בדרום המושב

בית לחם הגלילית

מושב מושב מושב מושב

143 / 180

0

בית שערים

168 180

82

היוגב

264

לבחון שטח משותף עם בית שערים

כפר יהושע

לבחון שימוש בשטח מבני המשק של קיבוץ מרחביה על ידי חקלאי מושב מרחביה

0

89

0

- מרחביה מושב

מושב

תל עדשים ( חלקו

: חלופות בין שני תאי שטח ללולים או במקום ש"מט

124

124

67

במכלול נופי , אינו במשבצת הישוב .)

תל עדשים

מושב קיבוץ

9

45

84

לבחון אם ניתן להגדיל את שטח הלולים הקיים

אלונים

: חלופות שטח חקלאי בדרום מערב הקיבוץ ( בפועל מיוער ) , או שותפות עם אלון הגליל .

12

12

19

הסוללים

קיבוץ

4 ישובים בהם נדרשת תוספת – והאתגר התכנוני משמעותי

תוספת נדרשת )'ד(

שטח משק מרוכז מאושר )'ד( 621 דונם מחולקים לפוליגונים קטנים לטובת לולים +71 דונם במרכז המושב

סוג יישוב

הערות

)'ד( שטח נדרש

שם ישוב

134 דונם עבור רפתות שנכלאו בין שני המעגלים

עבור רפתות בחלקות א במעגל הראשון שלא יכולות לגדול בגלל המעגל . השני : חלופות גבעת - קציר על חשבון אתר פסולת שנסגר ; בין מרכז המזון לחוות הלולים במכלול נופי . : חלופות מדרום להרחבה בסמוך לנחל בית לחם או בסמוך לכביש 77 ממערב למאגר . אפשרות לרפת משותפת עם רמת דוד בגבת . יש אתר עתיקות . בקשות -כ: הקיבוץ 132 ' ד לרפת משותפת עם רמת דוד + מכון ניקוי גרעינים + "גד , שריד ( ש העמק גבת ורמת דוד .)

134

נהלל

מושב

ניתן להציע כשטח משותף עם יקנעם ז "מוא( המושבה ) מגידו

80

174

0

שדה יעקב

מושב

0

74

164

גבת

קיבוץ

השטח המאושר מוגבל מכל הכיוונים . לבחון העתקה תל ש" למט עדשים שייסגר .

118/59

118

59

מזרע

קיבוץ

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

19

תעשיה תומכת חקלאות

פרוגרמה לתעשיה תומכת חקלאות בעמק יזרעאל

כיום המטעים בעמק הינם בהיקף כולל של כ - 17,000 , דונם יתכן שיגדלו בכ 20% עד 2040 , -ל 20,000 . דונם לפי סטנדרטים של משרד החקלאות , ובהנחת / נטו ברוטו של 50% נדרשים כ - 120 דונם לטיפול בתוצרת זו . טיפול לאחר קטיף בתוצרת של מטעים

שירות לגידול בעלי חיים : מכון תערובת אזורי

עבור שטח חלופי למכון תערובת קיים

-כ 20 ד '–

במושב כפר יהושע .

"סה כ שטח נדרש עבור תעשיה תומכת חקלאות : 140

שטח מרוכז יכול לתרום ליתרון לגודל דוגמאות לשטחים שיבחנו במסגרת תכנית המתאר הכוללנית : אזורי תעשיה ומט " שים שמתפנים

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

20

טיפול בפסולת חקלאית

התרחבות משקי בע " ח פעילים בעשורים הקרובים בכל ישובי המועצה יביא ל - גידול בפסולת

פסולת חקלאית

ח" משקי בע ( פרש ופגרים )

גידולים צמחיים

פסולת לא אורגנית ( יריעות פלסטיק , מיכלי תשומות וכו ')

פסולת אורגנית

מסה גדולה של פסולת הנדרשת לטיפול במתקנים

גדמי עקירות , פרי פסול ) שיווק

, גזם(

גישת משרד ס" להג קומפוסטציה או הפקת אנרגיה במתקן סגור יתרונות : ללא מטרדים סביבתיים "גד: חסרונות ש לא מכסה את עלויות הקומפוסט , שינוע

גישת משרד החקלאות זבל רפתות פיזור כזבל טרי בשדות

שיטת

תחנות איסוף במקומות מוגדרים לצורך העברה למפעלי מחזור מחוץ למועצה

טיפול

ריסוק והחזרה לשדות

יתרונות : נגיש לחקלאים , מבוצע מקומית ללא שינוע : חסרונות מטרדי ריח

הטמעה בהוראות אפשרות להקמת אזורים לריכוז פסולת צמחית בשדות , בסמוך לדרכים , וטיפול בה . ולריכוז פסולת פלסטיק בשטחים החקלאיים - לא נדרש מבנים

מתקנים קטנים לטיפול בפסולת בתוך המשקים . המשמעות : תוספת - של כ 5 "מ ר לפרה חולבת במשקים תדרש תוספת זכויות ו / או תוספת שטח מינורית לשטח מבני המשק

מוצע

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

21

תשתיות חקלאיות : מעברים חקלאיים על דרכים אזוריות

. מ מרחביה . ק מרחביה נהלל נווה יער

אלון הגליל אלוני אבא אלונים "בי ס חקלאי בית זייד בית לחם הגלילית בית שערים בלפוריה

שטחי המשבצת נחצים "ע י דרכים אזוריות - החקלאים מתקשים לחצות אותן עם כלים . כבדים

עין דור ציפורי רמת דוד שדה יעקב שריד תל עדשים משבצת ישובי "מוא ז אחרות

79

77

עדי

פתרונות קיימים / מתוכננים : למסילת

חנתון

גבת גזית

77

סואעד חמירה

צפון

הרדוף

גניגר דברת היוגב הסוללים הרדוף חנתון יפעת כפר ברוך

, הברזל דרך 75 , דרך 66.

אלון הגליל

הסוללים

בתכנית המתאר של "מוא ז מגידו מוצעים שני מעברים חקלאיים על כביש 65 בין צומת מגידו לעפולה . מעברים מוצעים בת . : המתאר

הושעיה

79

77

75

ציפורי

בית לחם הגלילית

שמשית

אלוני אבא

גבעת אלה

אלונים

תמרת מנשיית זבדה

כפר החורש כפר יהושע מזרע

כפר החורש

77

6

75

שדה יעקב

בית שערים

על דרך 73: •

נהלל

יפעת

רמת דוד

כפר יהושע

: עבור , נהלל רמת דוד , גבת ויפעת

גבת

תל עדשים

גניגר

73

מרכז העמק

שריד

65

כפר גדעון מזרע

דברת

עין דור

עבור גניגר ומזרע

אחוזת ברק

60

כפר ברוך

מזרח

גזית

בלפוריה

על דרך 60 •

עבור בלפוריה וכפר גדעון

היוגב

71

65

2,500

0

5,000

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

22

פרישה מרחבית של מבני משק - סיכום

שטח מרוכז מוצע בתכנית המתאר הכוללנית עבור מבני משק בנוסף לשטח המיועד בתכניות מאושרות

79

77

חנתון

עדי

ישובים המקבלים מענה בשטח זה בית לחם הגלילית שדה יעקב + יקנעם מושבה כפר יהושע + בית שערים אלונים

)'ד( שטח

77

' הגדלה א

סואעד

הרדוף

95 56 73

1 2 3

הושעיה

12

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

1

בית לחם הגלילית

79

שמשית

77

זרזיר

392

4

11

אלוני אבא

עילוט

גבעת אלה

טבעון

אלונים

6

2

כפר ברוך

72

5 6 7 8 9

מנשייה זבדה

תמרת

6

רמת ישי

כפר החורש

נהלל

134

שדה יעקב

בית זיד

נצרת

בית שערים

נוף הגליל

77

רמת דוד + גבת

170

נהלל

דבוריה

' הגדלה ב

כפר תבור

יפיע

3

4

גניגר

60

7

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

גבת

9

תל עדשים + מזרע

285 / 180

בסיס רמת דוד

גניגר

היוגב

172

10

שריד

73

8

יקנעם עילית

עין דור

65

תל עדשים

שגיא 2000

5

מזרע

הרחבת שגיא 2000

דברת

גזית שטח מרוכז מוצע עבור חממות : )'ד( שטח

כפר ברוך

60

אחוזת ברק

כפר גדעון

גבעת המורה

ישובים המקבלים מענה בשטח זה בית לחם הגלילית

בלפוריה

- -

11 12

66

נעוארה

היוגב

עפולה

הסוללים

10

מרחביה

שטחי חיפוש מוצע למבני משק

שטחי חיפוש לחממות

65

71

שטח למבני משק עבור מס ' ישובים

2,500

0

5,000

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

23

פריסה מרחבית של מבני משק - סיכום

77

' הגדלה א

סואעד

הרדוף

הושעיה

אלון הגליל

12

הסוללים

ציפורי שטח מרוכז מוצע עבור מבני משק :

ישובים המקבלים מענה בשטח זה

)'ד( שטח

1

79 בית לחם הגלילית

95 56 73

1 2 3

שמשית

בית לחם הגלילית

אלונים

זרזיר

77

אלוני אבא

עילוט שדה יעקב + יקנעם מושבה

11

גבעת אלה

טבעון

כפר יהושע + בית שערים

392

4

אלונים

2

6

נהלל

134 170

6 7

רמת דוד + גבת

מנשייה זבדה

כפר החורש

תמרת

רמת ישי

נצרת שטח מרוכז מוצע עבור חממות : )'ד( שטח נוף הגליל

בית זיד

בית שערים

שדה יעקב

77 ישובים המקבלים מענה בשטח זה

נהלל

יפיע

בית לחם הגלילית

- -

11 12

הסוללים

3

4

כפר יהושע

מגדל העמק

7

שטחי חיפוש מוצע למבני משק

יפעת

רמת דוד

גבת

9

שטחי חיפוש לחממות

בסיס רמת דוד

גניגר

שטח למבני משק עבור מס ' ישובים

73

שריד

24 יקנע

8

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - תל עדשים

חלופות

ו

א

שגיא 2000

6

פרישה מרחבית של מבני משק - סיכום ע כיות שטחים פתוחים יסה רחבית ל מבני ק - סיכו

מנשייה זבדה

' הגדלה ב

כפר החורש

תמרת

בית שערי

נצרת

נוף הגליל

77

נהלל

דבוריה

יפיע

איכסאל

7

יפעת

מגדל העמק

רמת דוד

גבת

בסיס רמת דוד

9

דברת שטח מרוכז מוצע עבור מבני משק : )'ד( שטח ישובים המקבלים מענה בשטח זה 5 72 כפר ברוך 7 170 רמת דוד + גבת 8 60 גניגר 9 285 / 180 תל עדשים + מזרע 10 172 היוגב אחוזת ברק

גניגר

שריד

8

73

שגיא 2000

תל עדשים

הרחבת שגיא 2000 + כלא מתוכנן

מזרע

5

כפר ברוך

60

כפר גדעון

גבעת המורה

בלפוריה

היוגב

עפולה

שטחי חיפוש מוצע למבני משק

מרחביה

שטח למבני משק עבור מס ' ישובים

10

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

25

פרישה מרחבית של מבני משק – התייחסות להצעות הועדה החקלאית

79

77

חנתון

עדי

77

סואעד

הרדוף

הושעיה

12

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

איתורים שהוצעו מקובלים ושולבו בפתרון המוצע על ידי צוות התכנון איתורים בגן לאומי / מכלול נופי ולכן לא ניתן לקדם אותם . חלקם מחוץ לתחום . התכנית איתורים אחרים אינם נדרשים עבור הצרכים הצפויים .

1

בית לחם הגלילית

79

שמשית

77

זרזיר

11

אלוני אבא

עילוט

גבעת אלה

טבעון

אלונים

6

2

מנשייה זבדה

תמרת

6

רמת ישי

כפר החורש

שדה יעקב

בית זיד

נצרת

בית שערים

נוף הגליל

77

נהלל

דבוריה

כפר תבור

יפיע

3

4

7

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

גבת

9

בסיס רמת דוד

גניגר

שריד

73

8

יקנעם עילית

עין דור

65

תל עדשים

שגיא 2000

5

מזרע

הרחבת שגיא 2000

דברת

כפר ברוך

60

אחוזת ברק

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

בלפוריה

66

נעוארה

היוגב

עפולה

10

מרחביה

שטחי חיפוש מוצע למבני משק

שטחי חיפוש לחממות

65

71

שטח למבני משק עבור מס ' ישובים

2,500

0

5,000

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

26

– חקלאות סיכום מענה מוצע לפרוגרמה החקלאית

77 איתור שטחים למבני משק נדרש בישובים חקלאיים בלבד : • -ב 12 ישובים לא נדרשת תוספת שטח – השטח המאושר מספיק לצרכי הישוב . • ב 7 ישובים – מוצע שטח בתחום המחנה או בצמידות דופן . • -ב 12 ישובים – מוצע לאתר שטח בשטחים הפתוחים בהתאם למדרג הערכיות בשטח ברגישות נמוכה . השטח הוא עבור ישוב אחד או מרוכז למספר ישובים .

79

חנתון

עדי

77

סואעד

הרדוף

הושעיה

12

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

1

בית לחם הגלילית

79

שמשית

77

זרזיר

11

אלוני אבא

עילוט

גבעת אלה

טבעון

אלונים

6

2

מנשייה זבדה

תמרת

6

רמת ישי

כפר החורש

ישובים המקבלים מענה בשטח זה

שדה יעקב

בית זיד

נצרת

בית שערים

נוף הגליל

77

בית לחם הגלילית

1 2 3 4 5 6 7 8 9

נהלל

דבוריה

כפר תבור

יפיע

3

4

אלונים

7

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

גבת

9

שדה יעקב + יקנעם מושבה כפר יהושע + בית שערים

בסיס רמת דוד

גניגר

שריד

73

8

יקנעם עילית

עין דור

65

כפר ברוך

תל עדשים

שגיא 2000

5

מזרע

הרחבת שגיא 2000

דברת

נהלל

כפר ברוך

60

אחוזת ברק

רמת דוד + גבת

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

בלפוריה

גניגר

תל עדשים + מזרע

66

נעוארה

10 היוגב שטח חיפוש לחממות 11 בית לחם הגלילית 12 הסוללים

היוגב

עפולה

10

מרחביה

65

71

מעברים חקלאיים

2,500

0

5,000

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

27 36

, תיירות טיילות ושימור

. א.מ עמק יזרעאל מציעה תכנים תיירותיים ייחודיים , של מרחב כפרי וחקלאי בעל מורשת עשירה

אמנים

תיירות מורשת

עגלות קפה

מסלולי פריחה

אופניים

טמפלרים

תיירות חקלאית

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

28

מאפייני התיירות ואמצעים להעצמה

מאפיין ייחודי להעצמה תיירותית " : רוח העמק "

תיירות כפרית וחקלאית

וטיילות ט"נב

גורמי המשיכה המרכזיים הינם אתרי ( מורשת גן לאומי בית שערים וגן לאומי ; ) ציפורי מורשת ההתיישבות . אתרי מורשת

אזור מעבר

עוגנים

עמק יזרעאל חסר משאבי תיירות חזקים שיכולים להוות כוח משיכה ארצי

חוזקה בתיירות אופני ; שטח שביל יזרעאל ; פינות חמד במרחב . עלויות תחזוקה .

יוזמות רבות במועצה . רווחיות נמוכה ( מוזיאונים חקלאיים ; מרכזי מבקרים .) מעט אכסון תיירותי ( מכפיל כלכלי עיקרי )

מעבר תנועה תיירותית מהמרכז , לנצרת , טבריה והגליל .

העצמת האכסון : התיירותי

רצף וקישוריות , מערך שבילים ומבואות / טיפוח נקודות עניין וחן , תרומה לשיקום , אקולוגי העצמת שביל יזרעאל

חיזוק מתחמים

חיבור מוקדים לסיפור תמטי להעצמת המיתוג התיירותי ; הוספת שימושי , תיירות מסחר ותרבות למבנים ומתחמים לשימור

: האתגר להשהות את

, קיימים יצירת עוגנים חדשים ובכך להביא לכוח קניה לשירותי תיירות מניבים ( , אכסון , הסעדה הדרכה וכו '.)

/ שדרוג

/ הרחבה

/ גיוון

התנועה העוברת .

, טיפול הסדרה והעצמה של עסקי תיירות ביישובים , ח"פל : מרכז יישובי

. חדש / ; שינוי

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

29

אסטרטגיה להעצמת התיירות במרחב

• בעמק עוגנים תיירותיים , נקודות ענין ושבילי טיול רבים , תמות הפזורות במרחב וישובים . • התכנית מציעה אסטרטגיה תיכנונית לארגון והעצמת התיירות במרחב

p

p

ישוב

נקודות חן ועניין

עוגנים

צירי תוכן תמטיים

נימים – שבילי אופניים וטיול

ישובים

p

יער

p

ישוב

קפסולה

ישוב

אכסון תיירותי

ישוב דרך קיימת יער קק ל" שמורת טבע מוקד תיירותי מקומי

כניסה לקפסולה אכסון מלונאי /

• הקפסולות הוגדרו באזורים בהם קיימים עוגנים תיירותיים משמעותיים . סביבם זוהתה הפעילות התיירותית הקיימת והוצעו תוספות על מנת להשלים ולהעצים מערכת המספקת את צרכי המבקר ליום פעילות שלם ואף יותר . • זאת על ידי יצירת פלטפורמה ניהולית וממוקדת למרחב . מוגדר • פירוט נוסף ידון בנספח הישום בתכנית זו .

/ צימרים קמפינג

חניה קיימת מבואה

p

p

עוגן תיירותי עוגן תיירותי פונציאלי שביל קיים שביל מתוכנן

אכסון מוצע חניה מוצעת מבואה מוצעת שביל מוצע

p

p

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

30

קפסולות תיירותיות

קפסולה

79

עוגנים לחיזוק בתחום המועצה

עוגנים קיימים בתחום המועצה

65

77

11

1 4 7 8 9 16

בית שערים נחל תבור שמורת אלונים נחל ציפורי גן לאומי ציפורי .ת רכבת יהושע

אגם ברוך תל חנתון תל שדוד חוות שטוק מחנה ישראל מנחת מגידו משטרת נהלל תל יפער

חנתון

עדי

14 15 17 18 10 11 12 13

סואעד

הרדוף

77

8

הושעיה

אלון הגליל

9

הסוללים

ציפורי

תל שמרון 19 עוגנים קיימים מחוץ למועצה

7

בית לחם הגלילית

שמשית

77

79

זרזיר

אלוני אבא

עילוט

טבעון

גבעת אלה

אלונים

נחל השופט גן לאומי מגידו הר תבור נצרת העתיקה

2 3 5 6

6

מוקד מסחר

13 17

מנשייה זבדה

19

תמרת

רמת ישי

כפר החורש

שדה יעקב

נוף הגליל

1

בית זיד

נצרת

6

נהלל

75

73

בית שערים

דבוריה

כפר תבור

יפיע

שביל ישראל שביל יזרעאל קיים / מתוכנן

כפר יהושע

5

מגדל העמק

איכסאל

יפעת

רמת דוד

16

גבת

, שביל ישו בשורה קיים / מתוכנן

גניגר

שביל הסנדרין שביל רמות מנשה

שריד

73

תל עדשים

יקנעם עילית

עין דור

12

14

65

מזרע

דברת

- שביל טיול סימון שבילים

כפר ברוך

4

אחוזת ברק

60

כפר גדעון

גזית

שביל ישראל באופניים מתוכנן שביל אופניים קיים / מתוכנן

גבעת המורה

2

10

18

קפסולה תיירותית

66

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

65

15

3

71 הוגדרו 6 קפסולות ברחבי המועצה , המאופיינות ב : • מגוון מוקדים ופעילויות אשר יכולים לספק חצי / יום ביקור שאינו כרוך בנסיעות ארוכות וחזרה לדרכים ראשיות • הן אינן על הדרכים הראשיות , הגישה הינה מדרך מקומית

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

31

הרדוף

E18

קפסולת אלונים

מעין הסוסים

אלון הגליל

נחל ציפורי

הסוללים

B17

כעביה

טבאש

מצפה זבולון

p

7

בסמת טבעון

שמורת אלוני אבא

בית לחם הגלילית

_

- שביל טיול סימון שבילים

p

p

שמשית שביל ישראל שביל יזרעאל קיים / מתוכנן

עוגן קיים בתוך המועצה עוגן קיים מחוץ למועצה עוגן לפיתוח מוקד מסחרי אזורי

p p

אלוני אבא

, שביל ישו בשורה קיים / מתוכנן

חוות התבלינים

שביל הסנדרין

77

7513

עילוט

גבעת אלה שביל ישראל באופניים מתוכנן שביל אופניים קיים / מתוכנן שביל אופניים ליוממות קיים מוצע /

אלונים

באר אבא

טבעון

כניסה לקפסולה מבואה מבואה מוצעת אתר טיילות אתר מורשת אתר ארכיאולוגי מעיין תצפית

מצפה האלה

עין חזין

p

האלון הגדול

אכסון מלונאי בפועל אכסון מלונאי מאושר אכסון מלונאי מוצע

p

מאגר חזין

באר טבעון

.

תל שמרון

: אכסון שינוי או הרחבה

חוות שטוק

גן לאומי בית שערים

p p p p

75

מנשייה זבדה

ריכוז צימרים קיים קמפינג

13

19

17

1

מבואה משנית קיימת מבואה משנית מוצעת שביל מוצע

_

סובב רמת ישי

ריכוז שירותים תיירותים תיירות חקלאית תיירות מורשת

משטרת נהלל

רמת ישי

0

1,000

500

בית שערים

שדה יעקב

73

נהלל

המלצות תכנוניות : •

בית שערים • באלוני אבא פיתוח מרכז אמנים בלולים הישנים ( במקום ריכוז של סדנאות ) • באלוני אבא בחינת האפשרות למלונית בוטיק במבנה טמפלרי של האגודה • מבואה בכניסה לשמורת אלוני אבא "עפ( י תכנית מאושרת ) • טיפוח מעיינות ( על פי סיכום הפגישה עם רט )ג" • מלון בוטיק "ב בית הקליפות " בבית לחם הגלילית

- תרבות חקלאות לשימור

להגדיר את הקפסולה כולה כמכלול נוף -

יצירת זיקה תיירותית בין אלוני אבא לבית לחם הגלילית

• •

- תיירותית חקלאית בבית לחם הגלילית

בחינת דרך היקפית

75 • יצירת מסלולי טיול מעגליים באמצעות קישורים בין שבילים קיימים

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

32

כפר יהושע

קפסולת נחל תבור

5

כפר תבור

הר תבור

65

פארק דבוריה

בריכת

- שביל טיול סימון שבילים

כפר קיש

קישיון

p

שביל ישראל שביל יזרעאל קיים / מתוכנן

עוגן קיים בתוך המועצה עוגן קיים מחוץ למועצה עוגן לפיתוח מוקד מסחרי אזורי

מעלה קיש

, שביל ישו בשורה קיים / מתוכנן

עין דור

עין טבחית

p

שביל הסנדרין

4

שביל ישראל באופניים מתוכנן שביל אופניים קיים / מתוכנן שביל אופניים ליוממות קיים מוצע /

כניסה לקפסולה מבואה מבואה מוצעת אתר טיילות אתר מורשת אתר ארכיאולוגי מעיין תצפית

שמורת נחל תבור

7276

אכסון מלונאי בפועל אכסון מלונאי מאושר אכסון מלונאי מוצע

כפר

עין דור

מסר

p

.

מצפה

אלעד

: אכסון שינוי או הרחבה

.

גזית

p p p p

ריכוז צימרים קיים קמפינג

מבואה משנית קיימת מבואה משנית מוצעת שביל מוצע

טמרה

_

ריכוז שירותים תיירותים תיירות חקלאית תיירות מורשת

0

1,000

500

איתור מיקום לקמפינג בין עין דור לגזית בזיקה לשביל ישראל

המלצות תכנוניות : •

• שביל טיול בשדות המשלים מעגל בין שביל יזרעאל למבואה המוצעת בפארק דבוריה

הקמת מבואה לנחל תבור לממשק יעיל של המבקרים

: גזית העתקת אזור התיירות במזרחה בהתאמה להצעת התכנית בהכנה

1986 )

• מתקן הארוח בעין דור פועל בייעוד " מוסד חינוכי " על פי תכנית ג / 4222 (

ללא ייעוד לתיירות . הוספת ייעוד תיירות לתכנית

נעוארה

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

33

נימים – שבילי אופניים וטיול כגורם מאחד

79

שביל עמק יזרעאל שביל – אזורי כגורם מאחד

65

77

11

חנתון

עדי

המלצות להמשך פיתוח השביל : • הרחבת מגוון האטרקציות : o לאורך השביל : נקודות חן ופריחה , טיפוח מעיינות , אתרי ביקור ועניין . o בישובים : , אכסון תיירות חקלאית ושרותי תיירות . • יצירת מגוון מסלולי טיול לקהלי יעד שונים : o חלוקה למקטעי הליכה יומיים o הוספת שבילים מעגליים . קצרים • הנגשה למטיילים : הגדרת " ראשי שביל " , חיבור לישובים , פתרונות חניה וגישה לתחבורה , ציבורית חיבור למערך שבילים בין אזורי . פיתוח ותחזוקה שוטפת , לרבות שילוב הקהילה בתחזוקה . • פרסום השביל כמותג טיילות ברמה הארצית .

סואעד

הרדוף

77

8

הושעיה

אלון הגליל

9

הסוללים

ציפורי

77

7

בית לחם הגלילית

שמשית

79

אלוני אבא

גבעת אלה

אלונים

מנשייה זבדה

6

13 17

19

תמרת

כפר החורש

שדה יעקב

1

בית זיד

6

נהלל

75

בית שערים

73

כפר יהושע

5

יפעת

רמת דוד

16

גבת

גניגר

73

שריד

תל עדשים

עין דור

12

14

65

מזרע

דברת

כפר ברוך

4

אחוזת ברק

60

כפר גדעון

גזית

2

10

18

66

היוגב

מרחביה

65

15

עוגן קיים בתוך המועצה עוגן קיים מחוץ למועצה עוגן לפיתוח מוקד מסחרי אזורי שביל יזרעאל קיים / מתוכנן שבילים מעגליים לפיתוח

, ניהול •

71

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

34

נימים – שבילי אופניים וטיול כגורם מאחד

שביל סובב ציפורי כדוגמה ליוזמה מקומית " : בשבילי ציפורי :" קשירת העסקים המקומיים , טיפוח אתרים במרחב וחיבור לשבילים . אזוריים

מוקד עניין שביל ישראל שביל הסנהדרין שביל ישוע שביל יזרעאל שבילי אופניים נקודת עניין חדשה שביל סובב ציפורי . טיילת נ ציפורי

מקור וזכויות : צוות היגוי " בשבילי ציפורי "

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

35

צירי תוכן תמטיים

79

ציר הערים הכנעניות : • בין תל שונם לתל שימרון שרידי הדרך הרומית - ביזנטית מלגיו ( ) מגידו לציפורי : • יפעת - בתא 'ג מבאר - צומת - נהלל חרבת שמשית - ציפורי ציר רבי יהודה הנשיא : • בין בית שערים לציפורי ציר רכבת העמק : • מקטע רבת העמק שנמצא בתחום המועצה . ציר הטמפלרים : • בית לחם הגלילית - אלוני אבא ציר ראשית ההתיישבות בעמק : - מרחביה נהלל - גניגר . א חלקם עוברים באותו תוואי , ומעניקים לו שכבות תוכן . ב . הפיכתם לשבילי הליכה , דורשת פירוט ברזולוציה גבוהה . 77 צירי מורשת תיירותית בעלי נושא / רעיון משותף

65

חנתון

עדי

סואעד

הרדוף

77

הושעיה

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

בית לחם הגלילית

שמשית

77

79

זרזיר

אלוני אבא

עילוט

טבעון

גבעת אלה

אלונים

מנשייה זבדה

תמרת

רמת ישי

כפר החורש

נוף הגליל

שדה יעקב

נצרת

בית שערים

נהלל

75

73

בית זיד

דבוריה

כפר תבור

יפיע

כפר יהושע

יפעת

מגדל העמק

איכסאל

רמת דוד

גבת

6

גניגר

תל עדשים

73

שריד

יקנעם עילית

עין דור

מזרע

60

65

דברת

אחוזת ברק

כפר ברוך

כפר גדעון

גזית

גבעת המורה

66

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

65

ישובים היסטוריים קיימים בתחום המועצה :

ישוב טמפלרי

" תוכנן ע י ריכרד קאופמן י " תוכנן ע ברוולד ובהמשך ע " י קאופמן " תוכנן ע י אחרים

71

2,500

0

5,000

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

36

צירי תוכן תמטיים | ציר הערים הכנעניות

מכתבי חימר חקוקים בכתב יתדות נחשפו במצרים בשלהי - המאה ה 19 באתר עמארנה . במכתבים נמצאו איזכורים לערים עתיקות וחשובות שהתקיימו בעמק במאה ה -14 , ס" לפנה הנוכחים כיום כתלים רב שכבתיים חשובים : • תל מגידו – מרכז שלטון המשמעותי ביותר באזור , לאורך אלפי שנים . מחוץ לתחום המועצה עם השפעת עצומה בהיבטי מורשת . תל שמרון – תל מקראי הנזכר בתנ " ך כעיר שמעון . לכאן עלה גרעין נהלל , ובו גם בית הקברות שלו . תל שונם – מזוהה עם הכפר סולם הסמוך למרחביה . לאורך הציר בין שונם לשמרון שריד שתי ערים חשובות , שלא נזכרות בכתבי תל עמארנה : - תל שדוד בו נחשף ארון קבורה המעיד על נוכחות מצרית . תל יפאר – חשיבותו החל מתקופת הברונזה המאוחרת ועד לתקופה האסלאמית . • •

79

65

77

77

77

79

6

תל שמרון

75

73

תל שדוד

73

60

65

תל יפאר יפאר

66

תל שונם

65

לגיו / תל מגידו

עיר קדומה חשובה

תחום הכרזת עתיקות

71

שטח שיפוט המועצה

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

37

צירי תוכן תמטיים | ציר ראשית ההתיישבות

יהושע חנקין רכש עבור ההסתדרות הציונית את מרבית אדמות העמק בראשית - המאה ה 20– מוקד עליה לקרקע של גרעיני התיישבות בני העליה השניה והשלישית . הם היו בעלי תפיסות עולם חברתיות שונות , וביקשו לבטא זאת באופי הישובים שהקימו . ' אדר אלכסנדר ברוולד , תכנן את הקואופרציה של מרחביה , הישוב הציוני הראשון בעמק , בשנת 1910 . -ב 1921 הוקמו מושב העובדים הראשון נהלל והקיבוץ הראשון עין חרוד . עד שנת 1928 הושלם רצף התיישבותי של קיבוצים ומושבים בעמק - רובם פרי תכנונו של אדר ' ריכארד . קאופמן הטיפולוגיה שיקפה והותאמה לתפיסה החברתית של גרעיני ההתיישבות , וכללה מודלים , חדשניים ברמה עולמית , לתכנון קהילתי . מבני ציבור

79

65

77

חנתון

עדי

סואעד

הרדוף

. י חנקין

77

הושעיה

אלון הגליל

הסוללים

ציפורי

בית לחם הגלילית

שמשית

77

79

זרזיר

אלוני אבא

עילוט

טבעון

גבעת אלה

.א ברוולד

6

אלונים

מנשייה זבדה

כפר תקוה

תמרת

רמת ישי

נוף הגליל

כפר החורש

שדה יעקב

נצרת

בית שערים

נהלל

75

73

בית זיד

דבוריה

כפר תבור

יפיע

כפר יהושע

יפעת

מגדל העמק

איכסאל

רמת דוד

גבת

.ר קאופמן

גניגר

תל עדשים

73

יקנעם עילית

עין דור

שריד

מזרע

60

65

דברת

אחוזת ברק

כפר ברוך

כפר גדעון

גזית

בלפוריה

גבעת המורה

66

נעוארה

היוגב

עפולה

מרחביה

65

ישובים היסטוריים קיימים בתחום המועצה :

ישוב טמפלרי

" תוכנן ע י ריכרד קאופמן י " תוכנן ע ברוולד ובהמשך ע " י קאופמן " תוכנן ע י אחרים

71

תוכננו על ידי מיטב האדריכלים בארץ .

2,500

0

5,000

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

38

Made with FlippingBook Publishing Software