מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

סכמת תחבורה מוצעת

תחבורה בשעות יעודיות

תחבורה בכל שעות היום

6:00

• למוקדי תחב צ" , ארצית מוקדי תעסוקה ולצמתי מעבר

" אשכולית

"

7:00

ישוב

ישוב

ישוב

ארצית צ" תחב

8:00

• בתי ספר

9:00

צ" תחב

רכב פרטי , , מונית אופניים או טרמפ

10:00

" קו העמק

"

אופניים

11:00

12:00

מוקד תעסוקה

הסעות למוקדים

הסעות לבתי ספר הסעות לחוגים

13:00

רשת שבילי אופניים

• בתי הספר

תחנה בטוחה

14:00

• " אשכוליות " ( מתוך הישובים ) כל שעה לצומת מעבר • " קו העמק כל " 20 ' דק מצמתים ראשיים למוקדים • הסעות ממוקדות ל חוגים

ס"בי

15:00

באבל עמק " מערכת איסוף מהישובים לפי ( קריאה בדומה לבאבל דן )

16:00

מרכז חוגים

17:00

ישוב

18:00

מסוף

" קו העמק

"

צ" תחב

19:00

צ" תחב

20:00

21:00

22:00

23:00

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

48

Made with FlippingBook Publishing Software