מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

סיכום סקר תושבים

גילאי המשיבים לסקר

ממצאים – התפלגות העונים לסקר

15-20 1%

70+ 10%

21-30 2%

. הישובים

36 ישובים מתוך 38

מ תושבים

• לסקר השיבו

61-70 14%

31-40 23%

31-60 .

• 73% בגילאים

51-60 18%

41-50 32%

21-30 .

• 2% בלבד בגילאים

. גברים

ו נשים 50%

• חלוקה מגדרית שווה – 50%

התפלגות לפי מגדר

נשים 50%

גברים 50%

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

62

Made with FlippingBook Publishing Software