מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

מאפייני התיירות ואמצעים להעצמה

מאפיין ייחודי להעצמה תיירותית " : רוח העמק "

תיירות כפרית וחקלאית

וטיילות ט"נב

גורמי המשיכה המרכזיים הינם אתרי ( מורשת גן לאומי בית שערים וגן לאומי ; ) ציפורי מורשת ההתיישבות . אתרי מורשת

אזור מעבר

עוגנים

עמק יזרעאל חסר משאבי תיירות חזקים שיכולים להוות כוח משיכה ארצי

חוזקה בתיירות אופני ; שטח שביל יזרעאל ; פינות חמד במרחב . עלויות תחזוקה .

יוזמות רבות במועצה . רווחיות נמוכה ( מוזיאונים חקלאיים ; מרכזי מבקרים .) מעט אכסון תיירותי ( מכפיל כלכלי עיקרי )

מעבר תנועה תיירותית מהמרכז , לנצרת , טבריה והגליל .

העצמת האכסון : התיירותי

רצף וקישוריות , מערך שבילים ומבואות / טיפוח נקודות עניין וחן , תרומה לשיקום , אקולוגי העצמת שביל יזרעאל

חיזוק מתחמים

חיבור מוקדים לסיפור תמטי להעצמת המיתוג התיירותי ; הוספת שימושי , תיירות מסחר ותרבות למבנים ומתחמים לשימור

: האתגר להשהות את

, קיימים יצירת עוגנים חדשים ובכך להביא לכוח קניה לשירותי תיירות מניבים ( , אכסון , הסעדה הדרכה וכו '.)

/ שדרוג

/ הרחבה

/ גיוון

התנועה העוברת .

, טיפול הסדרה והעצמה של עסקי תיירות ביישובים , ח"פל : מרכז יישובי

. חדש / ; שינוי

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

29

Made with FlippingBook Publishing Software