מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

5

שיתוף הציבור – סוגיות מרכזיות שעלו במפגש הפתוח

מגורים • המשך גידול

• מתון • העלאת צפיפות גידול קצב

, המגורים הורדת מחירים וגיוון

בדיור • בניה להשכרה קישוריות • שבילי אופניים ליוממות

) כבישים

( בטיחות צמתים ומעברי

• צ"תח

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

55

Made with FlippingBook Publishing Software