מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

4

שיתוף ציבור – מפגש פתוח

רקע

הזמנה למפגש

. ביפעת

• בתאריך 23.9.19 התקיים מפגש פתוח באודיטוריום בית הספר

• מועד המפגש פורסם לכלל התושבים במגוון . מדיות • השתתפו כ 250 תושבים ובעלי תפקידים מהמועצה ומהיישובים . • הוצג תהליך התכנון וסוגיות מרכזיות למועד עד שעלו . המפגש • נערך דיון בסוגיות תכנון , מרכזיות אתגרים הזדמנויות . במרחב

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

54

Made with FlippingBook Publishing Software