מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

שיתוף ציבור סיכום מפגש פתוח – ספטמבר 2019

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

53

Made with FlippingBook Publishing Software