מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

9

סיכום סקר תושבים

באיזה תחום על המועצה להשקיע בפיתוח

ישובים קהילתיים

אזורי מסחר , 14%

, חקלאות

: זהים

4 תחומים מובילים

13%

. השכלה

, הייטק

, תיירות

, חקלאות

• במושבים :

, תיירות 15%

מוקדי

, תיירות השכלה וחקלאות .

, הייטק

• בישובים קהילתיים :

, השכלה 15%

, הייטק 20%

, חקלאות מוקדי השכלה .

, תיירות

, הייטק

• בקיבוצים :

, שירותים

, תעשייה

מלאכה

7%

11%

זעירה , 6%

מושבים

קיבוצים

אזורי מסחר , 12%

, חקלאות

אזורי מסחר , 12%

, חקלאות

17%

22%

מוקדי

מוקדי

, השכלה 12%

, השכלה 15%

, תיירות 18%

, הייטק 20%

מלאכה

, הייטק 16%

מלאכה

זעירה , 8%

, תיירות 17%

, שירותים

, שירותים

זעירה , 6%

5%

4%

, תעשייה 9%

, תעשייה 7%

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

69

Made with FlippingBook Publishing Software