מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

8

סיכום סקר תושבים

צמיחה דמוגרפית וקליטה . איך צריך להיראות הישוב שלי ?

ישובים קהילתיים

לגדול באופן

• 68% מכלל העונים סוברים הישוב על כי

70%

. המיוחד

אפיו על שישמור

בכדי מתון

60%

50%

צריך

• 17% מתושבי הישובים הקהילתיים הישוב כי ענו

מתון עם אופי מיוחד

40%

3% במושבים ו 5% בקיבוצים )

להישאר ללא (. שינוי

30%

20%

לא ענו

הישובים

, סבורים על כי

10% ישוב סוג מכל

מ פחות

גידול משמעותי

גידול ללא שינוי טבעי

10%

0%

לגדול משמעותית .

מושבים

קיבוצים

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

70%

60%

מתון עם אופי מיוחד

מתון עם אופי מיוחד

50%

40%

30%

20%

גידול

לא ענו

לא ענו

גידול ללא שינוי משמעותי

גידול ללא שינוי משמעותי

10%

טבעי

גידול טבעי

0%

68

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

68

Made with FlippingBook Publishing Software