מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

8

שיתוף הציבור – סוגיות מרכזיות שעלו במפגש הפתוח

: המתאר

הסוגיות הבאות כחשובות ביותר לטיפול במסגרת תכנית

תושבי המועצה את העלו

. במועצה

הישובים

• צמיחה דמוגרפית - אפשרות להמשך גידול כל של

. חדשות

וקליטת משפחות

הישובים גידול כדי תוך

- צביון צביון על שמירה

. התושבים

• עליה ברמת השירותים - במקביל לעלייה במספר

. המשקיים

- מגוונת גמישות גבוהה יותר באפשרויות הפיתוח בנחלות ובשטחים

• תעסוקה

- חקלאות מענה לשינויים המתרחשים במשקים החקלאיים .

.

נדרשת התאמת התכנית לאופי ולצביון ישוב בכל

- ישוב כל : שונה הוא

ומגוון שונות

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

58

Made with FlippingBook Publishing Software