מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

7

שיתוף הציבור – סוגיות מרכזיות שעלו במפגש הפתוח

: פתוחים

שטחים

נחלים

ערוצי שימור

• אזורי ) ברוך אגם ( שימור • הגבלת פיתוח מבנים בשטח החקלאי

: צביון • שימור הצביון המיוחד • שימור המגוון במועצה והייחודיות יישוב כל של • אופי חקלאי

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

57

Made with FlippingBook Publishing Software