מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

9

שיתוף הציבור – סוגיות מרכזיות שעלו במפגש הפתוח

: בעמק

התושבים בנוגע לתכנית להקמת תעופה שדה

נקודות מן שעלו

➢ קידום תכנית כוללנית בטרם קבלת החלטה בנוגע להקמת שדה התעופה הינו . בעייתי

➢ להקמת השדה השלכות רחבות על תושבי המועצה בתחומים . רבים

➢ יש לקיים בדיקות וסקרים לתחומים

: השונים

, ביטחון בריאות הציבור ועוד

, תעסוקה , ציבור מבני

, תחבורה

, הסביבה ביקוש למגורים ,

איכות

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

59

Made with FlippingBook Publishing Software