מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

נושאים לדיון

915-1015

נוף ואקולוגיה חלוקה של השטחים הפתוחים לפי מידת הרגישות - הנופית אקולוגית והגדרת מידרג של פיתוח חקלאי בהם ; מיפוי מסדרונות אקולוגיים ושטחי הצפה ( חקלאות מבנים חקלאיים ) בחינה פרוגרמתית של צרכי ישובי המועצה : מבנים , חקלאיים תשתיות חקלאיות אזוריות , תעשיה , חקלאית טיפול בפסולת משק , , פסדים מעברים , חקלאיים חקלאות בת קיימא הצגת עקרונות פרוגרמטים כלל מועצתיים

, תיירות טיילות ושימור הצעה לקפסולות ככלי לניהול המרחב

1015-1115

1115-1215

הפסקה

1215-1245

1245-1345

תחבורה מערכת תחבורה מוצעת ( קשיחה ורכה ) , תכנית לניידות , מערכת תחבורה ציבורית וממשק בין דרכים חקלאיות לשבילי אופניים

עקרונות לפרישה מרחבית מבני משק , חממות ועוד

1345-1415

שיתוף ציבור

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

5

Made with FlippingBook Publishing Software