מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

7

סיכום סקר תושבים

ניידות בין ישובי המועצה

25%

97% מתניידים ברכב פרטי

20%

15%

. ציבורית

3% באופניים או בתחבורה

חיפה 18%

יעדים אחרים 18%

רמת ישי 17%

המרכז 20%

10%

עפולה 12% טבעון 7%

רכבת 3%

5%

שיעור השימוש ברכב בתנועה מחוץ ליישוב

נצרת 5%

אחר 3%

0%

היכן עורכים את קניות המזון

רכב פרטי 97%

. סמוכים

הקניות נערכות בישובים

• 80% כי ענו

המזון . גרים הםבו בישוב

16% בלבד עורכים קניות את

יעדים עיקריים לשיפור הנגישות .

בישוב שלי 16%

מקומות שונים 4%

ישוב או עיר סמוכים 80%

עפולה

רמת ישי

חיפה

מרכז הארץ

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

67

Made with FlippingBook Publishing Software