מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

6

סיכום סקר תושבים

ניידות בתוך הישוב

באופניים

• בקיבוצים - העדפה ברורה להליכה ברגל ובאופניים .

• במושבים ובישובים הקהילתיים , ההעדפה לשימוש ברכב

. חשמלי

ממונע שאינו

12%

8%

• השימוש ברכבים חשמליים למיניהם נפוץ יותר בקיבוצים

2%

וכמעט נעדר לחלוטין במושבים או בישובים הקהילתיים .

קלנועית

ברכב

מתניידים ברגל

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

67%

64%

56%

31%

27%

24%

9%

1% 1%

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

66

Made with FlippingBook Publishing Software