מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

פארק אגם ברוך

• אושרה תכנית אב - כיום בתהליך תכנון מוקדם ומפורט בצפון השטח • פארק המשלב מפעל מים , הגנה מהצפות במורד הקישון , ) חיפה ( אקולוגיה , צפרות והנגשה לקהל . • שאיפה ליצירת עוגן תיירותי בעמק יזרעאל

חלופה תכנון מוקדם לצפון השטח - אזור המבואה הראשית

גשר

" גן בוטני "

מרחב כניסה

מים קבועים

אזור בריכות שכשוך ושהייה

אחו לח וגדה

גבעת כניסה

גשר

גשרים

אמפי

איים צפים

מים קבועים

גשר

מאגר מקורות

סבך וגדה

חיץ - סוללה

סוללה

שטח הצפה מרכזי

אופי הפיתוח והנגשת סיפור מפלסי המים והאיגום

מיקום במרחב

חורף - מצב קיים

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

77

Made with FlippingBook Publishing Software