מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

סיכום סקר תושבים

סיווג הישוב

ממצאים – מאפייני העונים לסקר

כפר

לעומת שיעורם

גבוה שיעור

• 51% תושבי הקיבוצים -

ישוב קהילתי 31%

במועצה ( 32%).

קיבוץ 51%

מושב 18%

• 31% תושבי הישובים הקהילתיים - בהלימה לשיעורם

. המועצה

באוכלוסיית

ילדים במשקי בית

משיעורם במועצה ( 32%).

• 18% תושבי המושבים נמוך -

משקי בית ללא ילדים 30%

.

70% ממשקי הבית מתגורר ילד יותר או אחד

• -כב

משקי בית עם ילדים 70%

31-60 .

• 85% מהעונים נשואים ובטווח הגילאים

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

63

Made with FlippingBook Publishing Software