מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

מתודולוגיה | עבודה ברבדים

נוף ושטחים פתוחים

חברה ומערכת שירותים כלל מועצתיים

כלל מועצה

סביבה ואקולוגיה

, תיירות טיילות ושימור

כלכלה

תחבורה

חקלאות

אשכולות

אשכול מרכזי

אשכול צפוני

אשכול מזרחי

38 ישוביי המועצה , שכונת משפחות בחלוקה לסוגים

ישובים

כפרים ערביים

מושבים

קיבוצים

ישובים קהילתיים

מוקדים

כפר תקווה , מתחם המועצה

2000 , , ק"שח

אלון תבור , שגיא

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ינואר 2020

4

Made with FlippingBook Publishing Software