מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

6

שיתוף הציבור – סוגיות מרכזיות שעלו במפגש הפתוח

תעסוקה וכלכלה • חקלאות • ח"פל • תעסוקה לצעירים

ושירותים

ציבור מבני

. התושבים

במספר

תוספת העליה עם שירותים

• - כניסה סף

. חדשים

- אזוריים עיבוי הקיימים והוספת

• מרכזים

- שימושים גיוון השימושים המותרים במבני הציבור בקיבוצים

) שירותים

, תעסוקה , בילוי / מסחר

(

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

56

Made with FlippingBook Publishing Software