מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

צוות התכנון

ראש צוות התכנון | דורית שפינט ( גורדון אדריכלים ומתכנני ערים בע )מ"

( טלי טוך טוך סרגוסי )

תכנון שטחים פתוחים |

) סיטילינק

ניהול אינטגרטיבי | רוית ריכטר (

תכנון פיזי רוזי פישילביץ ,' תפארת סיאג

שיתוף ציבור | עירא עיברי ) מודוס (

צוות התכנון

תנועה ותחבורה | ) א"חלו ( עידו ייגר

תכנון נוף יבגני פינסון , תם נבט

פרוגרמה וכלכלה | רינה דגני ( גיאוקרטוגפיה )

| דלית גסול

תיירות סביבה שימור

ניהול יפעת רזניק

חקלאות | לירון אמדור

| רונית טורק

| טל פרידמן ראודניץ

תשתיות מים , ביוב וניקוז | אריה פולינסקי

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

2

Made with FlippingBook Publishing Software