מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

שיתוף ציבור סיכום סקר תושבים – דצמבר 2019

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

60

Made with FlippingBook Publishing Software