מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

מערכת התנועה האזורית | שבילי אופניים ליוממות מוצע -

סיווג דרכי האופניים - נקבעו עפ י " התשתית לאורכה עוברים והאזור :

65 מערכת תנועה רכה : שבילי אופניים ושבילי הליכה , המקשרים בין ישובים קרובים ומרכזי תחבורה .

מאפיינים

סוג דרך

79

• 65,77 ,

דרך אופניים לאורך כביש

לאורך דרך 60

ביצוע – קיים מיידי

77

77

לאורך דרך 73

דרך אופניים לאורך כביש שדורש שיפורים גיאמטריים לכביש ו או / תוספת מדרכה

79

6

75

73

73

בצמוד לדרך חקלאית או בנפרד על בסיס דרך לבנה או בגבולות נחלים

דרך אופניים לאורך דרך חקלאית

65

60

דרך אופניים עצמאית

66

65

לפירוט שבילים לפי שלביות ביצוע

מרכז תחבורה עתידי

71

תחנה בטוחה מוצעת

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

44

Made with FlippingBook Publishing Software