מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

עקרונות ותפיסת התכנון למבנים חקלאיים בעמק יזרעאל

, לולים דירים ועוד .

, רפתות

בעמק יזרעאל גידול רב של בעלי חיים :

• יש לקדם תשתית תכנונית שתאפשר הקמת מבנים חקלאיים נדרשים בהתייחס לגידולים החקלאיים במצב הקיים , למגמות הצפויות , ולפרוגרמה כמותית מפורטת . • מבנים לגידול בעלי חיים יתוכננו ככל הניתן בשטחי המשבצת בסמיכות גיאוגרפית ליישובים המגדלים .

במושבים : •

בקיבוצים : מבנים לגידול בעלי חיים יתוכננו ככל הניתן במסגרת האזור המיועד למבני משק , או צמוד דופן אליו .

מבנים חקלאיים יוקמו בחלקות א '

• שטח מרוכז למבני משק – יאותר עבור מושבים בהם יש רפתות חלב רבות , בגודל שיאפשר להעתיק אליו חלק מהרפתות .

• שטחים המיועדים על פי תכנית מאושרת למבני משק לא ייועדו לשימוש קרקע אחר . • ככל הניתן , מבנים חקלאיים קיימים לא יועתקו למיקום אחר בשל העלויות הגבוהות הנדרשות לכך . • מבני שירות חדשים לחקלאות צמחית יתוכננו באופן מרוכז באזורי תעשיה חקלאית .

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

15

Made with FlippingBook Publishing Software