מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - ועדת היגוי מס' 2 גיבוש חלופות

חקלאות

ראשי פרקים

עקרונות ותפיסת התכנון למבנים חקלאיים בעמק יזרעאל

אקולוגיה וסביבה ( : מפורט בפרק נוף

, נוף , חקלאות

ואקולוגיה )

מבנים לגידול בעלי חיים

קירוי צמחי : חממות ובתי רשת

פרוגרמה של הצרכים בישובים

מסדרונות אקולוגיים

בדיקת מיקום ראשונית

איתור שטחים מרוכזים למבנים חקלאיים לגידול בעלי חיים

/ תכנית ג 21904 למבנים חקלאיים במחוז צפון

תעשיה תומכת חקלאות

טיפול בפסולת חקלאית

תשתיות חקלאיות

דרכים חקלאיות ( מפורט בפרק התחבורה )

מעברים חקלאיים על דרכים אזוריות

מאגרי מים ( יעודכן בפרק תשתיות רטובות בהמשך )

| ינואר 2020

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית -

חלופות

14

Made with FlippingBook Publishing Software