מועצה אזורית עמק יזרעאל - כלכלה, חברה ופרוגרמה

כלכלת הישובים

מושבים

קיבוצים

• רמה כלכלית - חברתית ממוצעת –7 • עיקר העסקים בשטח הנחלות כשימושי פל ח"

• בקיבוצים שטחים מניבים רבים בשל המפעלים שבשטחם .

כפרים ערביים

ישובים קהילתיים

• הרמה הכלכלית -

- חברתית הגבוהה במועצה .

• רמה חברתית - כלכלית נמוכה במיוחד (1-2 .)

• מתפרנסים בעיקר מחוץ לישוב • מעט שטחים מניבים ביישובים

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

13

Made with FlippingBook Online newsletter