מועצה אזורית עמק יזרעאל - כלכלה, חברה ופרוגרמה

Animated publication

דורית שפינט

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

1

חברה ופרוגרמה

שיעור ילדים ( 0-17 ) ובני 65 + באוכלוסייה לפי סוג יישוב , נתוני המועצה , 2018

ובני 65 + באוכלוסייה

שיעור ילדים ( 0-17 )

לפי אשכולות , נתוני מועצה , 2018 ילדים % ( 17-0 ) %65+

ילדים % ( 17-0 )

%65+

37%

40%

35%

32%

31%

33%

31%

35%

30%

29%

30%

30%

25%

25%

20%

20%

15%

15%

13%

15%

13%

15%

9%

10%

7%

10%

7%

5%

5%

0%

0%

. א צפוני

. א מרכזי

. א מזרחי

יישובים קהילתיים

מושבים

קיבוצים

כפרים ערביים

שיעור נמוך של קשישים באשכול הצפוני – מאפיין את הישובים הקהילתיים

ממוצע ארצי 33% ממוצע ארצי 12%

גודל בית ממוצע ר"במ(

**)

203.6

198.8

166.4

122.6

קיבוצים

מושבים

בדואים

קהילתיים

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

2

חברה ופרוגרמה

מגמות הזדקנות אוכלוסייה בישובים קהילתיים

תמרת גבעת אלה , - עדי הוקמו במהירות וסובלים מהתבגרות והזדקנות האוכלוסייה . • – שמשית על אף שב - 2030 שיעור 65 +

יישובים קהילתיים וכפרים ערביים

2030 *-

65 + בשנת

בני % תחזית

יחסית נמוך , הזדקנות היישוב תתרחש באופן דרמטי בשל הומוגניות יחסית של שכבות הגיל . כיום מתבטא בהתרוקנות של גילאי יסודי קיים שוק דיור להשכרה - יכול למתן את הזדקנות האוכלוסייה . הישובים הקהילתיים מתאפיינים בבתים גדולים יחסית ( מעל 200 –) ר"מ פוטנציאל לפיצול יחידות דיור וקליטה של זוגות צעירים

שיעור 65 + כ " מסה

שיעור 65 + כ" מסה 2019

צפי 2030

אוכלוסייה 2019

סוג ישוב

- צפי ל (

2030 )

32%

18,209

33%

14,602

קהילתיים

27%

15,727

30%

13,291

מושבים

פ מודל גיאוקרטוגרפיה לנתוני ותחזית גידול אוכלוסייה של

"ע*

ס"למ

35%

20,109

32%

13,968

קיבוצים

אגף אסטרטגיה

2,500

0

5,000

6%

3,191

4%

1,953

בדואיים

100%

57,236

100%

43,814

כ"סה

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

3

חברה ופרוגרמה

מגמות הזדקנות אוכלוסייה בקיבוצים , במושבים ובכפרים ערביים

ישובים עם אחוז נמוך של אוכלוסייה מעל גיל 65 ועם קצב גידול גבוה " הינם בד כ ישובים עם הרחבה

מושבים וקיבוצים

65 + בשנת 2030 *-

בני % תחזית

ישובים עם שיעור גבוה של אוכלוסיה בגיל 65 .+ קיבוצים ומושבים ותיקים ( רובם במרכז העמק ) עם מגמת הזדקנות מתונה בשנים הקרובות בעיקר בשל הרחבות .

ותחזית גידול אוכלוסייה של אגף אסטרטגיה ותחזית גידול אוכלוסייה של אגף אסטרטגיה

"ע* פ מודל גיאוקרטוגרפיה לנתוני ס"למ פ מודל גיאוקרטוגרפיה לנתוני ס"למ

"ע*

על בסיס נתוני ארנונה למגורים ומספר משקי בית

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

4

בתי ספר יסודיים ואזורי רישום

15 בתי ספר יסודיים :

79

יחודיים - אנטרופוסופי / דמוקרטי / חקלאי

חינוך מיוחד

ממלכתי

ממלכתי

עדי

חרדי /דתי

חנתון

77

צפוני

סואעד חמירה

הרדוף

הרדוף

רמת דוד

הושעיה

מרחביה

הסוללים

הושעיה

אלון הגליל

נהלל

אלונים

שדה יעקב

גניגר

79

77

ציפורי

בית לחם הגלילית

שמשית

כפר גדעון

שריד

אלוני אבא

אלונים

מנשיית זבדה

כפר יהושע מנשיה זבדה אחוזת ברק נהלל שמשית גבעת אלה

גבעת אלה

תמרת

מקרא

כפר החורש

שדה

בית זייד

77

6

יעקב

75

נהלל

בית שערים

ישוב עם ב " יס יסודי

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

לפי צבע )

ישובים המשויכים לבי (ס "

מזרחי

גניגר

גבת

תל עדשים

73

שריד

דברת

65

כפר גדעון מזרע

עין דור

אחוזת ברק

כפר ברוך

60

גזית

כמות הילדים "ע( פ אזורי רישום נוכחיים במספר בתי ס " צפויה לגדול בצורה משמעותית ( נתוני א . אסטרטגיה :) • ( אופקים ) מרחביה 32% • עמק יזרעאל ) גניגר ( 28% • ) שריד ( שגיא 26% • ) נהלל ( נהלל 24%

מרכז העמק

בלפוריה

)ק( מרחביה

היוגב

)מ( מרחביה

71

65

תואמים במלואם את האשכולות נמצאים במרחק סביר מהיישובים

לא-: הרישום

אזורי

לא-

. הישובים

באוכלוסיית

- מושפעים מהשינוי בתפוסת ומשינוי ס"תיב

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

5

בתי ספר על יסודיים ואזורי רישום

7 בתי ספר על יסודיים :

79

יחודיים - אנטרופוסופי / דמוקרטי / חקלאי

חינוך מיוחד

דתי

ממלכתי

עדי

חנתון

77

סואעד חמירה

הרדוף

הרדוף

אלונים

שדה יעקב

מזרע

הסוללים

הושעיה

אלון הגליל

נהלל

יפעת

79

77

בית לחם הגלילית

ציפורי

שמשית

נהלל

אלוני אבא

אלונים

גבעת אלה

יסודי חדש באשכול

המועצה והישובים מכוונים להקמת -עלס"בי

מנשיית זבדה

תמרת

הצפוני

שדה

כפר החורש

יעקב

נהלל

בית זייד

77

6

75

בית שערים

יפעת

רמת דוד

גבת

תל עדשים

גניגר

כפר יהושע

73

שריד

דברת

מזרע

65

עין דור

מקרא

כפר גדעון

כפר ברוך

אחוזת ברק

60

גזית

בלפוריה

בית ספר על יסודי -

יישובים המזינים ב לפי (ס " ) צבעים

היוגב

)ק( מרחביה

)מ( מרחביה

"ב יס מיוחד / דמוקרטי / אנתרופוסופי ( לא לפי אזור רישום )

71

65

יב'- או ט , ח- מוסדות א ישיבה / חרדי ( ) בדואי /דתי /

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

6

שירותי ציבור – חלוקה לאשכולות

77 המועצה מספקת שירותי ציבור רבים ליישובים ברמה טובה . חלק ניכר מהשירותים מתבסס על התשתיות ביישובים לרבות בתי ספר . המועצה מפעילה מספר שירותים במרכז . המועצה • אספקת שירותים במועצה היא אתגר בשל המרחקים הגדולים הקיימים בין היישובים . מאפיין זה הוביל את המועצה לעבוד באמצעות אשכולות אזוריים . במספר מושבים יש קושי לממש את שטחי הציבור בשל לאור העובדה שהשטחים בבעלות אגש " ח וקיימים בהם שימושים אחרים • • • נגישות נמוכה של האשכול המזרחי והאשכול הצפוני לשירותי המועצה באשכול המזרחי כמות מצומצמת של מתקני ספורט ביחס לשאר המועצה . • • •

79

מקרא אולמות ספורט ביישובים

עדי

חנתון

77

בריכות שחייה לחוגי המועצה

סואעד חמירה

הרדוף

אולמות תרבות לאירועי המועצה

אלון הגליל

הושעיה

הסוללים

79

77

ספריית המועצה ) נהלל (

ציפורי

שמשית

אלוני אבא

בית לחם הגלילית

מכללת עמק יזרעאל

גבעת אלה

אלונים

תמרת

מנשיית זבדה

כפר החורש

בית זייד כפר תק

בית שערים

77

6

75

שדה יעקב

בית שערים

נהלל

יפעת

רמת דוד

כפר יהושע

גבת

תל עדשים

73

גניגר

שריד

דברת

65

כפר גדעון מזרע

עין דור

אחוזת ברק

כפר ברוך

60

גזית

בלפוריה

היוגב

71

65

2,500

0

5,000

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

7

אוכלוסיה וחברה – סיכום ניתוח יישובים

מושבים

קיבוצים

• כמעט כל המושבים - באשכול המרכזי . • רמה כלכלית - חברתית ממוצעת :7 . • הרכב אוכלוסייה דומה לממוצע הארצי . במושבים בהם אוכלסו שכונות הרחבה הרכב הגילאים צעיר יותר . • בחלק מהמושבים קצב הגידול של האוכלוסייה ומגמת ההתבגרות מתונים

• רמה כלכלית - חברתית ממוצעת : 7.4 • שוני בהרכב הגילאים בין קיבוצים עם הרחבה קיימת לבין ללא . הרחבה • אוכלוסיה מתבגרת ומזדקנת ( שיעור גבוה ביחס לממוצע הארצי , 14%) : תלויים בתוספת אוכלוסייה לשמירה על מרקם החיים ועל הקהילה . הרחבה קיימת או מתוכננת תסייע ב " הצערת " . הקהילה

כפרים ערביים

ישובים קהילתיים

• מרבית היישובים הקהילתיים - באשכול הצפוני . • רמה כלכלית - חברתית גבוהה ( בעיקר מתפרנסים בעבודות חוץ ) • קצב גידול האוכלוסייה הצפוי עד 2030 – : נמוך ברוב היישובים הקהילתיים אין צפי לאכלוס משמעותי של יח " ד חדשות . • המשך מגמת התבגרות האוכלוסיה כמעט בכל היישובים הקהילתיים , בחלקם ( גבעת אלה , , תמרת , שמשית –עדי ) הזדקנות מואצת יחסית .

• רמה חברתית - כלכלית נמוכה במיוחד (1-2 .) • הרכב האוכלוסייה צעיר מאוד - ריבוי ילדים ושיעור נמוך של בני 65+ , ההרכב לא צפוי להשתנות הרבה ב - 2030 .

לפירוט נתונים

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

8

כלכלת התושב

• אשכול

- חברתי : כלכלי 8 • אוכלוסייה חזקה יחסית . 86% ממשקי הבית במועצה בעשירון השביעי ומעליו . • רמת ההשכלה תושבי של המועצה גבוהה מאוד וההכנסה הממוצעת התושבים של

. באזור

היא הגבוהה ביותר מבין המועצות

• סמיכות לאזורי תעשיה גדולים ולמוקדי תעסוקה מפותחים , חיפה (

ועסקים .

המפרץ ויוקנעם )- מאפשרת נגישות למגוון יד משלחי של רב

• -כ 70% מהמועסקים בעמק יזרעאל עובדים מחוץ ליישוב מגוריהם אך מרביתם עובדים בנפת יזרעאל ( 77%),

, תעשייה חינוך וחקלאות -

במקצועות כגון

. המגורים

ענפים המאפשרים עבודה בקרבה למקום

מועסקים בתוך / מחוץ ליישוב המגורים , מפקד 2008 עובדים מחוץ ליישוב המגורים : עובדים ביישוב המגורים

ואשכול חברתי - כלכלי

שכר ממוצע לחודש לשכיר ) ח"בש(

נתוני 2017

, ס"למ

שכר ממוצע לחודש לשכיר ₪

אשכול חברתי כלכלי

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10,000 12,000 14,000

12,418

19%

11,639

30%

31%

10,395 10,094

38%

10,294

43%

9,971

48%

8

56%

8,913

8,382

7

7

7

0 2,000 4,000 6,000 8,000

6

6

5

5

81%

70%

69%

62%

57%

52%

44%

הגליל מגידו משגב עמק יזראעל התחתון

זבולון

ממוצע הגלבוע .מ אזוריות

ממוצע ארצי

מגידו

ממוצע ארצי

זבולון

הגלבוע

הגליל התחתון עמק יזרעאל

משגב

• ישנה סבירות גבוהה שהרמה החברתית כלכלית של האוכלוסייה

. תישמר צפוי שרמת היוממות תמשיך להיות גבוהה והאוכלוסייה תמצא פרנסה מחוץ

לישובים . • צפוי שהאוכלוסייה תמשיך להתחזק ולדרוש שיפור באיכות השירותים הניתנים ידי על

, תרבות .)' וכד ספורט

המועצה , חינוך (

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

9

כלכלת המועצה – תקציב והכנסות

• עמק יזרעאל - מועצה יציבה פיננסית עם -כשל תקציב

350 מיליון ₪.

• איזון אף על תקציבי • רמת הגירעון

בשל ביטול ." עולים עיר" מעמד

הפחתה הכנסות של

- המצטבר נמוכה -כ( 3% בלבד מסך . הפחתה • גידול מתוכנן בשטחי התעשייה - יאפשר שיפור תקציבי וקליטת אוכלוסייה נוספת מבלי לפגוע ברמת השירותים . • שיעור כ"סה השטחים המניבים מסך הארנונה על עומד 59% - דומה שיעור לממוצע המועצות יחס : האזוריות ) התקציב ובמגמת

זה מאפשר שירותים נרחבים אף על

גודל האוכלוסייה ותחום השיפוט . המועצה של הרחב

גרעון מצטבר ושוטף ( בתקציב הרגיל ) גרעון בתקציב הרגיל ללא מענק איזון גרעון בתקציב השוטף גרעון מצטבר

התפלגות הכנסות מארנונה על בסיס גבייה , 2017 % הכנסות מארנונה למגורים

% הכנסות משימושים אחרים

1,241

786

362

354

39%

44%

47%

55%

57%

59%

59%

-207

-4,407

61%

56%

53%

45%

43%

41%

41%

-10,772

-11,558

-12592

-12799

-12,946

ממוצע מועצות אזוריות

עמק יזרעאל

הגליל התחתון

מגידו

משגב

זבולון

הגלבוע

2013

2014

2015

2016

2017

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

10

כלכלת המועצה – הכנסות

2000 , מפעלי העמק , מפעלים בקיבוצים ועוד .

שטחי תעשייה ותעסוקה רבים יחסית בתחומה : אלון תבור , שגיא

27 ר"מ תעסוקה לנפש

1.04

"סה כ שטח לתעסוקה

ר" מליון למ

• רוב השטח תעשייה , ומקצתו משרדים ומסחר תעשיה ומלאכה הן 28% מסך הכנסות הארנונה של המועצה .

75%

4.6

"סה כ שטח מניב ללא מגורים וקבקע חקלאית

( 3.525 )ר" מליון למ תפוסה ומבנה חקלאי

ר" מליון למ

מבנה קבע על אדמה חקלאית לצרכי חקלאות

מההכנסות ללא מגורים )

• מלבד ארנונה למגורים , עיקר הכנסתה של המועצה מגיעה מתעשייה ומלאכה ( 60%

מליון ₪)

22% מההכנסות - משרדים ומסחר (75

שטחים לתעסוקה ר לנפש "מ( 2017 ) ( תעשייה ומלאכה , משרדים שירותים ומסחר , בנקים וביטוח ) ס"למ,

, משרדים שירותים ומסחר

תעשייה ומלאכה

ר לנפש "מ

27.3

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

16.2

15.2

12.5

10.3

ממוצע מועצות אזוריות

עמק יזרעאל

מגידו

הגליל התחתון

הגלבוע

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

11

– תקציב הכנסה והוצאה לנפש

כלכלת המועצה |

הכנסה לנפש בעמק יזרעאל ביחס למועצות שכנות וממוצע מועצות אזוריות

ההכנסה לנפש ברמה דומה למועצות אזוריות באזור ישנן מועצות בעלות הכנסה לנפש גבוהה יותר נהנות "– " מכמות אוכלוסייה נמוכה יחסית .

יותר " עשירות

. "א.מ

19,022

14,280

שכנות

. א.מ

12,131

11,053

10,404

9,777

9,125

9,084

8,992

8,708

6,283

הגלבוע

עמק חפר

מגידו

הגליל התחתון

עמק יזרעאל

ממוצע מועצות אזוריות

מטה אשר

הגליל העליון

עמק הירדן

עמק המעיינות

רמת נגב

ההוצאה לנפש במועצה דומה למועצות אזוריות אחרות , ס"למ 2017

• ההוצאה לנפש כ - 9,100 ₪ לתושב ( אינדיקציה להיקף השירות לתושבים .)

9,770

• ביחס לגודל האוכלוסייה , היקף ההוצאה גבוה יחסית ונובע כנראה מהעדר קומפקטיות והצורך בהסעות למרחקים גדולים לטובת אספקת השירותים , חינוך ( , תברואה רווחה )' וכד

9,120

9,094

9,085

8,676

6,523

• שיעור זה דומה להוצאה במועצות שכנות ומעיד על רמת שירות גבוהה יחסית .

עמק יזרעאל

הגליל התחתון

מגידו

עמק חפר

הגלבוע

ממוצע מועצות אזוריות

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

12

כלכלת הישובים

מושבים

קיבוצים

• רמה כלכלית - חברתית ממוצעת –7 • עיקר העסקים בשטח הנחלות כשימושי פל ח"

• בקיבוצים שטחים מניבים רבים בשל המפעלים שבשטחם .

כפרים ערביים

ישובים קהילתיים

• הרמה הכלכלית -

- חברתית הגבוהה במועצה .

• רמה חברתית - כלכלית נמוכה במיוחד (1-2 .)

• מתפרנסים בעיקר מחוץ לישוב • מעט שטחים מניבים ביישובים

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

13

Made with FlippingBook Online newsletter