מועצה אזורית עמק יזרעאל - כלכלה, חברה ופרוגרמה

חברה ופרוגרמה

שיעור ילדים ( 0-17 ) ובני 65 + באוכלוסייה לפי סוג יישוב , נתוני המועצה , 2018

ובני 65 + באוכלוסייה

שיעור ילדים ( 0-17 )

לפי אשכולות , נתוני מועצה , 2018 ילדים % ( 17-0 ) %65+

ילדים % ( 17-0 )

%65+

37%

40%

35%

32%

31%

33%

31%

35%

30%

29%

30%

30%

25%

25%

20%

20%

15%

15%

13%

15%

13%

15%

9%

10%

7%

10%

7%

5%

5%

0%

0%

. א צפוני

. א מרכזי

. א מזרחי

יישובים קהילתיים

מושבים

קיבוצים

כפרים ערביים

שיעור נמוך של קשישים באשכול הצפוני – מאפיין את הישובים הקהילתיים

ממוצע ארצי 33% ממוצע ארצי 12%

גודל בית ממוצע ר"במ(

**)

203.6

198.8

166.4

122.6

קיבוצים

מושבים

בדואים

קהילתיים

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

2

Made with FlippingBook Online newsletter