מועצה אזורית עמק יזרעאל - כלכלה, חברה ופרוגרמה

חברה ופרוגרמה

מגמות הזדקנות אוכלוסייה בישובים קהילתיים

תמרת גבעת אלה , - עדי הוקמו במהירות וסובלים מהתבגרות והזדקנות האוכלוסייה . • – שמשית על אף שב - 2030 שיעור 65 +

יישובים קהילתיים וכפרים ערביים

2030 *-

65 + בשנת

בני % תחזית

יחסית נמוך , הזדקנות היישוב תתרחש באופן דרמטי בשל הומוגניות יחסית של שכבות הגיל . כיום מתבטא בהתרוקנות של גילאי יסודי קיים שוק דיור להשכרה - יכול למתן את הזדקנות האוכלוסייה . הישובים הקהילתיים מתאפיינים בבתים גדולים יחסית ( מעל 200 –) ר"מ פוטנציאל לפיצול יחידות דיור וקליטה של זוגות צעירים

שיעור 65 + כ " מסה

שיעור 65 + כ" מסה 2019

צפי 2030

אוכלוסייה 2019

סוג ישוב

- צפי ל (

2030 )

32%

18,209

33%

14,602

קהילתיים

27%

15,727

30%

13,291

מושבים

פ מודל גיאוקרטוגרפיה לנתוני ותחזית גידול אוכלוסייה של

"ע*

ס"למ

35%

20,109

32%

13,968

קיבוצים

אגף אסטרטגיה

2,500

0

5,000

6%

3,191

4%

1,953

בדואיים

100%

57,236

100%

43,814

כ"סה

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

3

Made with FlippingBook Online newsletter