מועצה אזורית עמק יזרעאל - כלכלה, חברה ופרוגרמה

חברה ופרוגרמה

מגמות הזדקנות אוכלוסייה בקיבוצים , במושבים ובכפרים ערביים

ישובים עם אחוז נמוך של אוכלוסייה מעל גיל 65 ועם קצב גידול גבוה " הינם בד כ ישובים עם הרחבה

מושבים וקיבוצים

65 + בשנת 2030 *-

בני % תחזית

ישובים עם שיעור גבוה של אוכלוסיה בגיל 65 .+ קיבוצים ומושבים ותיקים ( רובם במרכז העמק ) עם מגמת הזדקנות מתונה בשנים הקרובות בעיקר בשל הרחבות .

ותחזית גידול אוכלוסייה של אגף אסטרטגיה ותחזית גידול אוכלוסייה של אגף אסטרטגיה

"ע* פ מודל גיאוקרטוגרפיה לנתוני ס"למ פ מודל גיאוקרטוגרפיה לנתוני ס"למ

"ע*

על בסיס נתוני ארנונה למגורים ומספר משקי בית

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

4

Made with FlippingBook Online newsletter