מועצה אזורית עמק יזרעאל - כלכלה, חברה ופרוגרמה

בתי ספר יסודיים ואזורי רישום

15 בתי ספר יסודיים :

79

יחודיים - אנטרופוסופי / דמוקרטי / חקלאי

חינוך מיוחד

ממלכתי

ממלכתי

עדי

חרדי /דתי

חנתון

77

צפוני

סואעד חמירה

הרדוף

הרדוף

רמת דוד

הושעיה

מרחביה

הסוללים

הושעיה

אלון הגליל

נהלל

אלונים

שדה יעקב

גניגר

79

77

ציפורי

בית לחם הגלילית

שמשית

כפר גדעון

שריד

אלוני אבא

אלונים

מנשיית זבדה

כפר יהושע מנשיה זבדה אחוזת ברק נהלל שמשית גבעת אלה

גבעת אלה

תמרת

מקרא

כפר החורש

שדה

בית זייד

77

6

יעקב

75

נהלל

בית שערים

ישוב עם ב " יס יסודי

יפעת

כפר יהושע

רמת דוד

לפי צבע )

ישובים המשויכים לבי (ס "

מזרחי

גניגר

גבת

תל עדשים

73

שריד

דברת

65

כפר גדעון מזרע

עין דור

אחוזת ברק

כפר ברוך

60

גזית

כמות הילדים "ע( פ אזורי רישום נוכחיים במספר בתי ס " צפויה לגדול בצורה משמעותית ( נתוני א . אסטרטגיה :) • ( אופקים ) מרחביה 32% • עמק יזרעאל ) גניגר ( 28% • ) שריד ( שגיא 26% • ) נהלל ( נהלל 24%

מרכז העמק

בלפוריה

)ק( מרחביה

היוגב

)מ( מרחביה

71

65

תואמים במלואם את האשכולות נמצאים במרחק סביר מהיישובים

לא-: הרישום

אזורי

לא-

. הישובים

באוכלוסיית

- מושפעים מהשינוי בתפוסת ומשינוי ס"תיב

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

5

Made with FlippingBook Online newsletter