מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - שלבי עבודה בתהליך התכנון

מתודולוגיה | נושאים לדיון

נוף ושטחים פתוחים

חברה ומערכת שירותים כלל מועצתיים

סביבה ואקולוגיה

, טבע מורשת ופנאי

חלק 1

תיירות

שימור

כלל מועצתי

כלכלה

תחבורה

חקלאות

אשכולות

אשכול מרכזי

אשכול צפוני

אשכול מזרחי

38 ישוביי המועצה , פזורה ושכונת משפחות בחלוקה לסוגים

חלק 2

ישובים

כפרים ערביים

מושבים

קיבוצים

ישובים קהילתיים

כפר תקווה , מתחם המועצה

2000 , , ק"שח

אלון תבור , שגיא

מוקדים

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

3

Made with FlippingBook HTML5