מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - שלבי עבודה בתהליך התכנון

Animated publication

שלבי עבודה בתהליך התכנון

' ספט 2019

מרץ 2020

ינואר 2020

יולי 2020

הכנת מסמכי התכנית וליווי התכנית עד לאישורה

לימוד מצב קיים והעלאת סוגיות

חזון המועצה

גיבוש תכנון הישובים ופתרונות תכנוניים לסוגיות המועצתיות

מפגש שיתוף ציבור כלל מועצתי

מפגשי שיתוף ציבור

טיוטה

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

1

מתודולוגיה | עבודה ברבדים

נוף ושטחים פתוחים

חברה ומערכת שירותים כלל מועצתיים

סביבה ואקולוגיה

, טבע מורשת ופנאי

תיירות

שימור

כלל מועצתי

כלכלה

תחבורה

חקלאות

אשכולות

אשכול מרכזי

אשכול צפוני

אשכול מזרחי

38 ישוביי המועצה , שכונת משפחות בחלוקה לסוגים

ישובים

כפרים ערביים

מושבים

קיבוצים

ישובים קהילתיים

מוקדים

כפר תקווה , מתחם המועצה

2000 , , ק"שח

אלון תבור , שגיא

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

2

מתודולוגיה | נושאים לדיון

נוף ושטחים פתוחים

חברה ומערכת שירותים כלל מועצתיים

סביבה ואקולוגיה

, טבע מורשת ופנאי

חלק 1

תיירות

שימור

כלל מועצתי

כלכלה

תחבורה

חקלאות

אשכולות

אשכול מרכזי

אשכול צפוני

אשכול מזרחי

38 ישוביי המועצה , פזורה ושכונת משפחות בחלוקה לסוגים

חלק 2

ישובים

כפרים ערביים

מושבים

קיבוצים

ישובים קהילתיים

כפר תקווה , מתחם המועצה

2000 , , ק"שח

אלון תבור , שגיא

מוקדים

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

3

שיתוף הציבור - מתווה תהליכי

המשך שיתוף הציבור בתכנית המתאר

מתוך סקר התושבים ( תחילת הפצה באוגוסט )

מהלכי השיתוף • ראיונות • סקירה אינטרנטית • סבב מפגשי מנהיגות בישובים • סקר תושבים

לימוד מצב קיים וניתוחו

1

גיבוש תכנון הישובים ופתרונות תכנוניים לסוגיות המועצתיות

• מפגש תושבים פתוח – 23.9.19

יידוע והסברה באינטרנט

הזמנה למפגש ב 23.9.19

• מפגשים עם מנהיגות הישובים עפ " י הצורך

2

• מפגשים פתוחים עפ " י אשכולות - דיון בסוגיות מקומיות עפ " י הצורך

הכנת מסמכי התכנית וליווי התכנית עד לאישורה

)

• מפגשים עם קבוצות ממוקדות י צורך "עפ(

מפגש תושבים פתוח להצגת התכנית לציבור

3

בית זייד

חנתון

גבת

שדה יעקב

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

4

Made with FlippingBook HTML5