מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - שלבי עבודה בתהליך התכנון

שיתוף הציבור - מתווה תהליכי

המשך שיתוף הציבור בתכנית המתאר

מתוך סקר התושבים ( תחילת הפצה באוגוסט )

מהלכי השיתוף • ראיונות • סקירה אינטרנטית • סבב מפגשי מנהיגות בישובים • סקר תושבים

לימוד מצב קיים וניתוחו

1

גיבוש תכנון הישובים ופתרונות תכנוניים לסוגיות המועצתיות

• מפגש תושבים פתוח – 23.9.19

יידוע והסברה באינטרנט

הזמנה למפגש ב 23.9.19

• מפגשים עם מנהיגות הישובים עפ " י הצורך

2

• מפגשים פתוחים עפ " י אשכולות - דיון בסוגיות מקומיות עפ " י הצורך

הכנת מסמכי התכנית וליווי התכנית עד לאישורה

)

• מפגשים עם קבוצות ממוקדות י צורך "עפ(

מפגש תושבים פתוח להצגת התכנית לציבור

3

בית זייד

חנתון

גבת

שדה יעקב

מועצה אזורית עמק יזרעאל | תכנית מתאר כוללנית - מצב קיים | ספטמבר 2019

4

Made with FlippingBook HTML5