מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - פרוטוקול ועדת היגוי ישיבה מספר 1 - 18.9.19

49

דיון: אחמד,

9 דליה אייל, סגנית ראש המועצה, מובילה את הנושא הקהילתי

צריך לנהל את המשאב הקהילתי. יש במועצה אוכלוסייה חדשה שלא מכירה את ה DNA ורוצים " לקבל הכל כאן ועכשיו " . כל אחד מהיישובים רואה עצמו כיישוב קצה ורוצה אצלו את השירותים. בשנים האחרונות המועצה שמה דגש על חיזוק הקהילתיות, ויש מקום להתייחס גם ל אשכולות ישובים . המועצה החליטה למנות שני מנהלי אשכולות, מזרחי וצפוני, כדי לאגם שירותים ולחשוב יחד איך לייצר בכל יישוב עוג ן שישרת את היישובים ולייצר קשרי גומלין בין היישובים כך שיצרכו שירותים אחד אצל השני. הרבה מהעבודה מבוססת מתנדבים ופעילים ברמת היישוב, ורואים תוצאות ברמת האזור. אחד הנושאים שעלו הוא נושא התחבורה. האתגר הגדול של המועצה זה לא לייצר 8 מועצות, אלא לחזק את העמק ו הרוח היזרעאלית, אבל גם לסנכרן פעילות ברמה האזורית ולשמור על הצביון של כל יישוב ויישוב.

משה בן שחר (טושקו) , רכז חקלאי העמק

אחת הסוגיות החשובות שיש להתייחס אליה היא סוגיית חיזוק מעמדם של השטחים הפתוחים וחיזוק הקשר בין החקלאות וההתיישבות החקלאות יכולה לפרנס פרטים בודדים בכל יישוב, אך יש חשיבות בשימור השטח הפתוח ואמצעי הייצור לדורות הבאים .

את ק זח יש ל מעמד הנחלים כך שלא ייפגעו לשמור על מאגרי המים ותוכנ יות לאיגום מים. יש לבחון י מתן לגיט מציה לתשתיות לא סטטוטוריות שהוקמו בשנות ה 27 וה 07.

ציין כי החקלאות בעמק היא חקלאות מתועשת, עם תעבורה גדולה, שמחייבת גם מענה של קישוריות ודרכים חקלאיות (בין היתר הדרכים הלבנות) , על מנת לאפשר נגישות של כלים חקלאיים לשטחים החקלאיים . שכן גידול בעלי חיים בע מק יזרעאל הוא נפוץ מאוד . ברוב המושבים, תעשייה חקלאית יוצאת מתחום המושב, בגלל בעיות סביבתיות, יש צורך לתת מענה ל זו, כמו במקרה של מכוני תערובת . שילוב מערכות סולריות בהתאם למסמך מדיניות של המועצה , ניצול גגות ומאגרים בשלב ראשון, וקרקעות שוליות שאין לה ן כלכליות לעיבוד חקלאי בשלב שני. קיימת מגמה של הוצא ת גידול בעלי החיים מחלקות א' בחלק מהישובים . יש לבחון

מגמה זו בכדי

תעשייה

שיסייע

מרכז המחקר בנווה יער – התכנית צריכה לחזק את המרכז ה חקלאי החשוב הזה

בחיזוק החקלאות בעמק.

אהוד יוסטמן : לנושא התעשיה החקלאית ויציאתה ממרכזי הישובים - יש צורך בפרוגרמות מסודרות בנושא זה, הן בהיבט הכמותי והן בנושא השיוך האזורי .

נציג משרד הבריאות:

ראמי

כמו כן יש להתייחס לרצועת

יש להשלים בניתוח המצב הקיים שכבת את . שתייה ה מי קידוחי

המוביל הארצי.

בנושא המאגרים, יש לקחת בחשבון את דרישות משרד הבריאות בהקשר לחיפוי מאגרים.

מט"שים ומי קולחין – יש לקחת בחשבון מגבלות בנייה סביב מט"שים ולהתייחס בתכנון לתשתיות מי קולחין.

11

Made with FlippingBook Ebook Creator