מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - פרוטוקול ועדת היגוי ישיבה מספר 1 - 18.9.19

העתיקות

מורדוכוביץ ,

רשות רשות מקרקעי סיכום

ערן מיכל

מעורבות של רשות העתיקות בהגדרת אתרים ארכיאולוגיים לאורך נחלים / דרכים יכולה לסייע גם היא בהגנה על השטחים הפתוחים. מעוניינים לקחת חלק ולהיות מעורבים בתכנון כדי להטמיע את השכבה הארכיאולוגית בהיבט הרחב והנופי באופן שיאפשר שימור ופיתוח.

ישראל :

, ארבל

לתמונת העמק שני צדדים: שימור ושטחים פתוחים מצד אחד, ופיתוח מהצד השני.

רמ"י מקדם עבודת מטה בנושא היישובים הקהילתיים וישמח ו לשיתוף פעולה בנושא.

התכנית צריכה לטפל בנושאים של תחבורה ציבורית וקשרים בין המערכות השונות ובין יישובי המועצה לבין עצמם ולמרחב הסובב.

59

ראש המועצה ויו"ר וועדת ההיגוי הודו למשתתפים ולצוות התכנון על העבודה היסודית שנעשתה.

רשמה : יפעת רוזניק תפוצה : משתתפים ומוזמנים

12

Made with FlippingBook Ebook Creator