מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - פרוטוקול ועדת היגוי ישיבה מספר 1 - 18.9.19

19 סקירת מצב קיים

דורית שפינט, עורכת התכנית, נתנה הסבר קצר על תהליך העבודה, אשר מתנהל בשכבות, כאשר השכבה העליונה היא השכבה הכלל מועצתית ונוגעת למגוון נושאים כמו שטחים פתוחים, חקלאות, כלל מועצתיים , כלכלה ושימור והשכבה השנייה היא רובד הישובים וצגו ה .

שירותים מכיל

חלוקת הישובים לאשכולות ע"י המועצה

סוגיות שעלו בסיורים בי י שובים ובניתוח הי י

שובים.

תהווה בסיס לעבודת צוות התכנון המתארי.

להלן עיקרי הדברים:

תעודה זהות עמק יזרעאל:

מאופיינת בקשר אדם -

במועצה 83 ישובים אשר הוקמו ברצף ארוך של שנות ה

תיישבות שהייתה

אדמה בנוסף לחינוך לערכים ולכידות חברתית.

תחום הש י פוט של המועצה לא נגזר מגבולות גאומורפולוגיים ולא תואם בהכרח את הגבולות י הגאוגרפי ם של העמק ומאופיין בשונות בין חלקי . ו

ועפולה). המועצה יוזמת

למועצה 62 רשויות גובלות, בהם 6 מרקמים עירוניים (מגדל העמק נצרת -

ומצליחה ליצור שתופי פעולה עם המועצות הגובלות.

המועצה ממוקמת בין חטיבות נוף ארציות ונחצית על ידי דרכי ם ארציות אשר משמשות תנועה עוברת (ניתן לראות זאת גם בתמ"א 26 בהכנה). ש -כ 07% משטח המועצה הוא חקלאי. תמ"מ 6/2 מגדירה את רוב השטח כחקלאי ונוף כפרי פתוח, במפת הרגישות של התמ"מ, נראה שמרבית העמק מסומן ברמת רגישות נמוכה , מה שמסביר את תכניות ה מגוון הלאומיות לתשתיות שעוברות בעמק . בשנת 6708 נערכה למועצה תכנית אסטרטגית אשר המליצה לפתח את כביש 08 וכביש 27 כשדרה נופית שמחברת בין מרכ זי פעילות בתחום המועצה והמליצה להקים מרכז נוסף בצפון המועצה.

המועצה האזורית פועלת ב חלוקה ל שלושה אשכולות :

מכיל עשרה ישובים – מאופיין בהרבה ישובים קהילתיים, נחצה על ידי דרכים

אשכול צפ ניו

ארציות, 00 ו 02 בה מתוכנן נתיב ל רכבת הקלה.

, ברובם האשכול מאופיין בתנועת מטיילים רבה.

שטחי האשכול הפתוחים לא חקלאיים

ה משבצות חקלאיות של חלק מהישובים באשכול זה מנותקות מ הישובים.

ה

אשכול מרכזי (אשכול שדירת העמק) כולל 62 ישובים, הרבה קיבוצים ומושבים, 8 מוקדי תעסוקה, (שגיא 6777 , מפעלי העמק ושח״ק), דרכים ארציות 07,00,08 ,27.

בו הפתוח

אש כול זה מושך אליו הרבה תשתיות ופיתוח, שכן ה הגנה הסטטוטורית על

המרחב

חלשה.

ה ארבע ישובים ה נשענים על כביש 27 . מאופיין ב מרחקי נסיעה ארוכים

אשכול מזרחי

ממרכז המועצה וב קישוריות פיזית וחברתית חלשה.

4

Made with FlippingBook Ebook Creator