מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - פרוטוקול ועדת היגוי ישיבה מספר 1 - 18.9.19

דברי פתיחה

אייל בצר , ראש מועצה אזורית יזרעאל ברך את המשתתפים והדגיש את חשיבות התהליך ושיתופי הפעולה. ציין כי המועצה גובלת ב - 62 רשויות ויש שיתופי פעולה בין הרשויות בנושאים של פיתוח כלכלי. הלמידה ההדדית היא חשובה, בפרט מ כיוון שבמקביל מקודמות תכניות מפורטות. חילוקי הדעות אמורים לסייע לדיון להיות פור . רה ומפ ה יהונתן ליטאנט, מתכנן מחוז צפון, ברך על התהליך המשמעותי והחדש יחסית של תכניות מתאר כוללניות למועצות אזוריות. ציין כי הוא מקווה לראות סדרה של פתרונות ברמת היישובים אך ג ם בראייה רחבה וכוללת. עצם העובדה שיש וועדת היגוי רחבה שכוללת את הרשויות הגובלות משמעותית לקיום של דו שיח ויחסי גומלין. עוד הוסיף כי מתוכנן דיון במחוז במסמך עבודה שהתווה המחוז למדיניו ת לפיתוח המגזר הכפרי. הדגיש את חשיבות משולב. השיח ה קיום עופר בן אליעזר, ראש המועצה רמת ישי, הצטרף לברכות לתהליך. הזכיר שגם רמת ישי נמצאת בתהליך של תכנית כוללנית. ציין כי יש מקום לשיתופי פעולה לא רק בתעסוקה אלא גם אהוד יוסטמן, יו"ר וועדת ההיגוי, הציג רקע כללי למהלך של תכניות מתאר כוללניות במועצות האזוריות. התכנית כוללת את מרבית השטחים הפתוחים והחקלאיים של מדינת ישראל . תוך כדי העבודה שאין יישוב אחד דומה למשנהו, מה שמחייב איזון עדין בין הרצון להתוות דרך ועקרונות כלליים ל בין ה צורך בשיקול הדעת הפרטני המותאם לכל יישוב ויישוב. בתחומים נוספים כמו חינוך.

מתאר

התחדד מועצתי ( התכנון

ש עבודה תהיה בכמה מישורים: יישובים (לרבות עיסוק בשאלות זהות), כלל

תאר את מתכונת ה

תשתיות, תיירות, סביבה, חינוך, כלכלה וכד'), ובין מועצתי ואזור י. ישיבות וועדת ההיגוי

. תהליך

יציגו סוגיות תכנון רוחביות לצד יישובים ה תכנון

יתקיימו בתדירות של כל ח ו ו וחצי - דשיים

ילווה בשיתוף ציבור.

3

Made with FlippingBook Ebook Creator