מועצה אזורית עמק יזרעאל - תוכנית מתאר כוללנית - פרוטוקול ועדת היגוי ישיבה מספר 1 - 18.9.19

עיקרי הדברים 9 צוות התכנון הציג סקירה תמציתית של ניתוח המצב הקיים בתחומים השונים

שעלו: רונית - טורק

נוף: - טלי טוך

המועצה מתפרסת על שט ח גדול, הליבה חקלאית רציפה ועשירה בערוצי נחל, (נחל תבור, נחל יצ פורי ונחל קישון) מעיינות ומאגרי מים, ה חשוב ים למערכת ה ניקוז ו הנגר העילי.

כאזור גבעי, ה

לחלוקה מבחינה טופוגרפית : ה

חלוק ת המועצה ל

מרכז

צפון

מתאימה

אשכולות

כאזור מ י שורי, המזרח כאזור מתון ההופך לתלול במפגש עם המדרונות היורדים לנחל תבור. רוב יישובי המועצה נבנו על ראשי הגבעות. שולי המועצה גבוהים יותר ממרכז המועצה . יש נצפות גבוהה אל העמק – מה שקורה בעמק, משפיע גם על הישובים .ו סביב מרבית מוקדי העניין הנופיים הם בשולי המועצה וגובלים בה, כאשר המועצה משמשת אזור ל מעבר ו ל קישוריות. תחום המועצה חולק ליחידות נוף, כאשר לכל יחידה נקבעה רמת ערכיות ורגישות . הערכיות של העמק נעה בין ערכיות גבוהה לגבוהה מאוד. מרכז העמק לא מוגן מבחינה סטטוטורית ולכן חשוף ללחצי פיתוח, אך מבחינה מהותית הוא הליבה של נוף המורשת, המסדרונות האקולוגיים והערכים הנופיים והסביבתיים.

: חקלאות

לירון אמדור -

במפת המשבצות החקלאיות של הישובים, ניתן לראות שוני בגודל המשבצות החקלאיות אשר נובע מגודל הישוב או מתנאי טופוגרפיה, חלקן לא רציפות ומקוטעות למספר תאי שטח שאינם בסמיכות ליישוב החקלאי, מה שמקשה על הנגישות ועל עיבודן.

ול בעלי

הענף המרכזי בעמק יזרעאל, בעיקר באשכול המרכזי, בו ישובים ותיקים יותר, דיג הוא

חיים (רפתות, לולים ) ומהווה נתח עיקרי מכלל גידולי בעלי החיים ברמה ארצית.

ברמה הארצית, מתחוללים שינויים בענף הרפתות, תהליך של צמצום ודחיקה של רפתות ממרכז הארץ ומגמה של מעבר לרפתות גדולות. תהליך זה משליך על היתכנות לרפתות משפחתיות בחלקה א'. תוכנית מחו זית למבנים חקלאיים (ג/ 60272 ) מאפשרת הוצאת היתרי בנייה למבנים חקלאיים. באשכול הצפוני מרבית השטח מסווג כשטח מוגן מפ י תוח, המגביל את המבנים החקלאיים המותרים.

איכות סביבה

על פי רט"ג, בשטח המועצה עוברים מסדרונות אקולוגיים ארציים חשובים, רק חלקם מוגן סטטוטורית , על ידי גנים לאומיים ושמורות.

5

Made with FlippingBook Ebook Creator