מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

האגף הכלכלי

תעשיה, תעסוקה ופיתוח כלכלי אלון תבור

● נמשכו עבודות הפיתוח בפארק, אשר צפויות להסתיים במהלך 2019 במהלך שנת 2020 שנת ● בוצעו מהלכים משמעותיים לניטור איכות האוויר, במטרה להביא 2019 במהלך שנת בשיתוף עם המשרד להגנת 2020 לשיפור איכות הסביבה. המהלכים יימשכו גם בשנת הסביבה ומשרד הבריאות ● החלו עבודות הפיתוח לשלב א' של הרחבת אזור התעשייה אלון תבור ● דונם 130 החל תכנון הרחבת שלב ב' באזור התעשייה אלון תבור – 2000 שגיא ● דונם לתעשייה, כולל שטח למסחר 172 לקראת סיום העבודות לפיתוח שלב ב' – ושטח ציבורי. ● דונם, בשיתוף עם רשות מקרקעי 1,000 - הכנת תב"ע להרחבת אזור התעשייה ב ישראל (רמ"י). אזור תעסוקה חדש רכבת כפר יהושע – יוקנעם דונם. 80 החל תכנון פרוגרמה וסקר היתכנות בכ– אזור תעסוקה חדש בשטחי מרחביה דונם והחל תכנון מפורט. 600 אושרה תכנית להרחבה בכ- הרחבת אזור תעסוקה איכסאל יתחיל תכנון מפורט. במקביל, נבחנת האפשרות 2020 התכנית אושרה ובמהלך להרחבת אזור התעסוקה, בהתאם להסכמה בין הרשויות. הרחבת אזור תעסוקה משותף עם זרזיר התקיימו דיונים רבים והושגו הסכמות להקמת אזור תעסוקה משותף, 2019 במהלך שנת בסמוך לאזור התעסוקה הקיים בזרזיר. זאת, בתקווה שההסכמות תגובשנה להסכם. יחודש המהלך לתכנון ואישור ההרחבה, בתמיכת משרד הכלכלה 2020 במהלך שנת ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י).

26

Made with FlippingBook - Online catalogs