מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - מהנעשה בשנת 2019 והצפוי לשנת 2020

2019 דוח לתושבים | מועצה האזורית עמק יזרעאל

הנדסה אגף ההנדסה אחראי על יזום, תכנון, ביצוע ואחזקת נכסי המועצה, בתחומי שיפוטה. גם השנה, ניתן מענה הנדסי בתכנון ובביצוע פרויקטים של בינוי, תשתיות, פיתוח ואחזקה. ● שלב ג' הסתיים ונמסר לבית הספר. 'עמקים תבור' במזרע בית הספר התיכון ● כיתות 8 בינוי כיתות לימוד בבתי הספר היערכות לפתיחת שנת הלימודים; הוצבו . ויצ"ו נהלל, דמוקרטי, יבניאל, הרדוף יבילות בבתי הספר ● בוצע שיפוץ עומק בכיתות י"א י"ב, וכן 'העמק המערבי' ביפעת בבית הספר התיכון שופץ מבנה עבור מגמת קונדיטוריה. ● בוצעו עבודות בטיחות, שיפוץ עבודות קיץ והיערכות לפתיחת שנת הלימודים .₪ מיליון 5 ותוספת כיתות יבילות במוסדות חינוך, בהיקף של כ- ● מבני 4 . כמו כן, נערכו לביצוע הושלם תכנון לביצוע גני ילדים בציפורי ובנהלל .₪ מיליון 10 , בהיקף של כ- כפר ברוך והיוגב , בלפוריה , באחוזת ברק מעונות בינוי חינוך

ספורט ישובים במסגרת קול קורא 5 שופצו וחודשו מגרשים ב-

● 4/2020 החל ביצוע הקמת אולם הספורט. הבנייה אמורה להסתיים עד עדי ב ● קודמה תכנית להקמת אולם ספורט בית ספרי ויישובי אחוזת ברק ב

מבני ציבור

● ; ציפורי, כפר ברוך, גבעת אלה, כפר יהושע מועדוני נוער 5 קודם תכנון ומנשית זבדה

● הושלם שיפוץ אולם התרבות ביפעת ● בוצע מועדון נוער בסואעד חמירה

● הושלם התכנון, לקראת מכרז מועדון חברים באלון הגליל

● 2020 הוקם מועדון חברים. שדרוג מבנה המזכירות לקראת סיום במרץ גבעת אלה

● הוקם בית כנסת חדש ונמסר ליישוב הושעיה

שוקם וחודש בית כנסת לשימור והחלה בניית מקווה נשים, שיושלם

שדה יעקב

2020 ב-

● תכנון מועדון נוער מרכז ושיקום המבנה הקיים לטובת הקהילה מנשית זבדה ● הושלמה קומה א' במבנה עבור אגף הנדסה ויובלי העמק מעל בניין בניין המועצה 2019 הוועדה לתכנון ובנייה ואוכלסה באפריל ● ; אחוזת ברק, כפר ברוך, היוגב ובלפוריה והיערכות מעונות יום 4 - השלמת תכנון ל לביצוע, בכפוף לתקציב ממשרד הרווחה.

31

Made with FlippingBook - Online catalogs