מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

אגף כלכלי

התקיימו מפגשים להנגשת מידע מהמועצה בתחומי רישוי עסקים והוועדה המרחבית לתכנון ובנייה 'יזרעאלים'. מחלקת התיירות החלה בבניית תוכנית עסקית לפיתוח אגם ברוך כאטרקציה תיירותית. הפרויקט מקודם בשיתוף עם הסדרה סטטוטורית מצד התוכנית הכוללנית ובהתאם לתוכנית שנבנתה בתהליך שיתוף ציבור וקבעה את הכיוון והמתווה לפיתוח זה.

2022 התוכנית לשנת , תוך התמקדות בצרכיהם של תיירני העמק. 2021 המשך מימוש התוכנית שהותוותה בשנת

33

Made with FlippingBook - Online catalogs