מועצה אזורית עמק יזרעאל - דו"ח לתושבים - סיכום פעילות 2021

אגף חינוך חינוך

מעבר להפעלה השוטפת של מערכות החינוך ממעונות היום ועד לגיוס לצה"ל, עליה הוא אמון, פעל במהלך שנת הלימודים תשפ"א אגף החינוך במספר מישורים: ולשאיפה לקיים שגרת למידה מיטבית עבור הפעלת כלל מערכות החינוך בהתאמה לתנאי הקורונה .1 התלמידים. במסגרת זו, שוכללו שיטות הלמידה ההיברידית והעצמאית והופעלו המרכזים היישוביים לחינוך משלים (מיח"מים). המיישמותאתלקחי הקורונה בדרכי הלמידה וההתחנכותהמתאימותלמציאות גיבושתפיסותחינוכיות, .2 העכשווית, המכינות את בוגרי מערכות החינוך למציאות העתידית. במסגרת זו, נבנות תכניות המטפחותשיתופי פעולה בין מערכות החינוך הפורמלי, החינוך הבלתי פורמלי, ההורים והקהילות. ארוכת טווח, לכלל מוסדות החינוך בעמק, על בסיס התחזית הדמוגרפית. גיבוש תכנית רב שנתית, .3 במסגרת זו מקודמת תכנית להקמת בית ספר תיכון רביעי, שני בתי ספר יסודיים חדשים ובתי ספר לחינוך מיוחד. שיהווה רשת המחברת בין כל מערכות החינוך. גיבוש מכנה חינוכי משותף, .4 במסגרת זו, מוקם בימים אלו מרכז מחנכי העמק שיהווה מרכז רעיוני להשתלמויות ותהליכי פיתוח פדגוגי. במסגרת זו, התקיים האקתון 'הקדירה החינוכית' לפיתוח יוזמות חינוכיות וכן, חג 'מחנכי העמק' שבמרכזו כנס מקצועי גדול שנחתם בערב הוקרה, ומתקיימים תהליכי השתלמות של קבוצות מורים. שיהווה בעתיד מרכז ללמידת חקר עבור תכנון ותחילת הקמתו של מרכז החקר לחקלאות עתידית, .5 כלל תלמידי העמק, בנושאים שונים, הקשורים לגידול המזון העתידי. הגיל הרך והגנים מחלקת הגיל הרך והגנים נותנת מענה למסגרות החינוך ביישובים עבור פעוטות וילדים, מגיל לידה שנים. המחלקה מלווה את 6 עד מנהלות הגיל הרך, באופן שוטף, בהפעלת מעונות היום וגני הילדים ובשיתוף פעולה עם מנהלי היישובים ואגודות החינוך. בעזרת מחלקות המועצה, דאגנו גם השנה להדרכות עבור צוותי החינוך בנושאים פדגוגיים-התפתחותיים, הקול ההורי, איכות הסביבה, אמנות, בריאות, בטיחות ומנהלה. מחלקת הגיל הרך והגנים מכבדת ומשמרת את האקולוגיה היישובית של כל קהילה ומשלבת את אורחות

4

Made with FlippingBook - Online catalogs