קתדרת עמק יזרעאל ע"ש מיקי שוהם - תשפ"ד2023-24

שנאת ישראל לדורותיה > 124 קורס

משנאת הדת לשלילת הגזע ומאנטישמיות לאנטי ציונות

ד"ר מרים עופר מרצה: ובראשית 19 - בקורס נדון בהופעתה של התנועה האנטישמית המודרנית במאה ה . נתייחס לשאלות יסוד בחקר האנטישמיות, ביניהן: האם האנטישמיות 20 - המאה ה המודרנית מהווה המשך לשנאת היהודים המסורתית, או שזו תופעה חדשה בעלת מאפיינים ייחודיים; מהי הזיקה שבין האנטישמיות לתורת הגזע, לעליית הלאומיות והקפיטליזם, למאבק למען האמנציפציה ויתר הרעיונות ה מודרניים. נתחקה אחר שורשי צמיחתה של האנטישמיות המודרנית ומשמעותה תוך בחינת הופעתה של שנאת ישראל מראשית העת העתיקה ועד לעת החדשה. נתייחס גם ציונות, הכחשת - לאירועים בעלי אופי אנטישמי לאחר השואה, וכן לסוגיות של אנטי , אשר יש המכנים אותם 21 - שואה ואירועי שנאה כנגד יהודים והעם היהודי במאה ה פי ניתוח מקורות וגישות מחקריות - "אנטישמיות חדשה". בחינת הנושא תעשה על שונות כמו גם סרטים דוקומנטריים ועיתונות בת הזמן. אדריכלות ותרבות - מן הסוף להתחלה > 125 קורס אדריכל רן שוהם מרצה: בשנת הלימודים הזו נשלב שני נושאים: נעסוק בסוף המאה העשרים ובמאה העשרים ואחת. בסמסטר הראשון נדון בנושאים כמו פוסטמודרניזם וננסה להבין את משמעות המילה ומה הכיוון התרבותי אליו היא שואפת. בשנות השמונים המאוחרות הרבה אמנים ואדריכלים פנו אל ריאקציה מוחלטת. ביטול כל הישגי המאה העשרים וחזרה למסורת. בהמשך בשנות התשעים נוצר זרם הדהקונסטרוקטיביזם, שמפרק את המבנים התרבותיים הקיימים. נבין גם מושג זה, ונסיים במגוון נושאים מן האדריכלות העכשווית: אדריכלות ברת קיימא, אדריכלות ברת השגה למגורים. ורעיונות חדשים. נתחיל מן ההתחלה: נלמד על האדריכלות הפרימיטיבית. אדריכלות בסמסטר השני מסופוטמיה והמזרח הקרוב, ומשם למצריים הפרעונית. נמשיך ליוון הקלאסית והישגיה התרבותיים שיצרו את הבסיס לאדריכלות המערבית עד היום.

15 / שנת הלימודים תשפ״ד

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker