2020 - FILA קטלוג אמנות - מקצועית

חדש

L2051251 סט עפרונות וגירים משולב (אפור) GREY TONES SET יח׳ 1 סט עפרונות שרטוט וגירי פסטל יבש בגוון אפור בקופסת פח. גירים פסטל יבש, מחק, 12 , עפרונות שרטוט 9

פחם שחור 2- מחדד ו Metal Box (u/v 1 pc.) 1 Charcoal pencil 2B 1 Charcoal pencil HB 1 Charcoal pencil H 1 Carbon pencil 3B 1 Carbon pencil HB 1 Carbon pencil H

hecho enAlemania

JohannFroescheis Lyra-Bleistift-FabrikGmbH&Co.KG Willstätterstr.54-56 90449NürnbergGermany

fabriqué enAllemagne

E-Mail: info@lyra.de Internet:www.lyra.de made inGermany

Germany A GroupCompany

A GroupCompany

1 Carbon pencil extra dark 2B 1 Carbon pencil extra dark HB 1 Carbon pencil extra dark H Square pastels: 1 Neutral grey, 1 White

1 Warm grey 1, 1 Warm grey 2 1 Warm grey 3, 1 Warm grey 4 1 Cool grey 1, 1 Cool grey 2 1 Cool grey 3, 1 Cool grey 4 1 Payne’s Grey, 1 Black 1 7x14mmCarbon extra dark Square pastel HB 1 7x14mm Charcoal Square pastel 2B 1 Sharpener, 1 Kneadable eraser 1 Kneadable eraser

grey tones set

höchsteQualität • hi-quality • altaqualità • hautequalité • alta calidad

5mm

SkizzierstifteSet undZubehör • Sketchingpencils set and accessories Setmatite per schizzo e accessori • Set crayons esquisse et accessoires Set lápicesparaboceto y accesorios

grey tones set Art.-Nr.Lxxxxxxx 25pieces

• تشكيلة فاخرة منأقلام الفحممعالاكسسوار و اللوازم

铅笔及配套用品套装

PEFC/04-31-1300 PEFCCertified This product is from suistainablymanaged forest and controlled sources www.pefc.org

顶级素描

Qualitativ hochwertiges Sortiment aus Skizzierstiften und -sticks, mit extra bruchsichererMineØ 5mm und außergewöhnlich leichtem Farbabstrich. Ein Sortiment von trockenen und fetten Stiften. Ideal fürGrafiker, Designer und empfehlen dieVerwendung einesFixiermittels.DasSet beinhaltetZubehör. Assortment of superior quality sketching pencils and stickswith extra strong 5mmØ leadandexceptionalfluency.Anexcellentbalancebetweendryandoil instruments, ideal for sketching, drawing and drafting. They have high colouring power, leaving a soft stroke and permit easy shading. recommend the use of fixative.The set includes accessories. 5mm, extra resistente ed eccezionale scorrevolezza.Un ottimo equilibrio tra strumenti secchi e grassi, ideali per abbozzo, disegno e schizzo.Hanno alto potere colorante, lasciano un segno morbido e si sfumano con facilità. Si consiglia il fissativo. Assortiment de crayons et de bâtons esquisse de qualité supérieure avecmine Ø 5mm, extra résistante et fluidité exceptionnelle.Un équilibre excellent entre instruments secsetgras. Idéalpour l’ébauche, ledessinet le croquis. Ilsontun pouvoir colorant élevé, laissant une trace douce et sont faciles à estomper. Nous recommandons l’utilisationd’un fixatif.Ensemble garni d’accessoires. Surtido de lápices y barras para boceto de calidad superior conminaØ 5mm, extra resistente y fluidez excepcional. instrumentos secos y grasos, Ideal para dibujo, boceto y esbozo. Tienen un fuerte poder colorante, dejan un trazo suave y se difuminan con facilidad.Se recomienda el uso de fijador.El estuche incluye accesorios. schetspotloden van superieure kwaliteit en accessoires • Vrhunski izbor kakovostnih risalnih svinčnikov in dodatkov • Izbor olovaka visoke kvalitete za sheme i ostalih dodatka • Sortido com lápis de qualidade superior para desenho e acessórios •Σετμολυβιώνσχεδίασης και εξαρτημάτωνυψηλής ποιότητας • Zestaw ołówków szkicowych wysokiej jakości z przyborami • Набор из высококачественных профессиональных караднашей для скетчейи аксессуары •Yüksek kaliteli eskiz kalem ve aksesuar seti • EN IT FR ES GRANATA,1936 -GianniMaimeri ReißkohleStiftundWeißStiftaufPapier Charcoalandwhitepencilonpaper Carboncinoematitabianca su carta Crayon fusainet crayonblanc surpapier Carboncillo y lápizblanco sobrepapel

1 CoolGrey/Gris froid/Gris frío 1 1 CoolGrey/Gris froid/Gris frío 2 1 CoolGrey/Gris froid/Gris frío 3 1 CoolGrey/Gris froid/Gris frío 4 1 Payne’sGrey/GrisdePayne/GrisdePayne 1 Black/Noir/Negro 1 7x14mmCarbonExtraDark Squarepastel/Pastelcarré/PastelquadradoHB 1 7x14mmCharcoalSquarepastel FusainPastelcarré/CarboncilloPastelquadrado 2B 1 Sharpener/Taille crayon/Sacapuntas 1 Kneadable eraser/Gommepain/Gomapan watersoluble/hydrosoluble/idrosoluble

Wirempfehlen: It is reccomended todrawonpaper: Si condigliadidisegnare su carta: Ilest reccomandéde dessiner surpapier: Se recomiendadibujarenpapel:

• Assortiment

lisätarvikkeineen

korkealuokkaisia luonnostelukyniä

av högsta kvalitet • Lajitelma

Set med Skisspennor och tillbehör

Un equilibrio perfecto entre los

חדש

L2051250 סט עפרונות וגירים משולב (חום) BROWN TONES SET יח׳ 1 סט עפרונות שרטוט וגירי פסטל יבש בגוון חום בקופסת פח. גירים פסטל יבש, מחק, 12 , עפרונות שרטוט 9 פחם חום כהה 2- מחדד ו סוגי העפרונות: Metal Box (u/v 1 pc.) 1 White pencil dry

1 Neutralgrey/Grisneutre/grisneutro 1 White/Blanc/Blanco 1 WarmGrey/Gris chaud/Gris cálido 1 1 WarmGrey/Gris chaud/Gris cálido 2 1 WarmGrey/Gris chaud/Gris cálido 3 1 WarmGrey/Gris chaud/Gris cálido 4

Ø

Assortimento di matite e stick per schizzo di qualità superiore conmina di

SquarePastels/Pastels carrés/Pasteles cuadrados:

1 CharcoalPencil/Crayon fusain/Lápiz carboncillo 2B 1 CharcoalPencil/Crayon fusain/Lápiz carboncilloHB 1 CharcoalPencil/Crayon fusain/Lápiz carboncilloH 1 Carbonpencil/Crayoncarbon/Lápiz carbon 3B 1 Carbonpencil/Crayoncarbon/Lápiz carbonHB 1 Carbonpencil/Crayoncarbon/Lápiz carbonH 1 Carbonpencil extradark/Crayon carbon extranoir/ LápizCarbon extranegro 2B 1 Carbonpencil extradark/Crayon carbon extranoir/ LápizCarbon extranegroHB 1 Carbonpencil extradark/Crayon carbon extranoir/ LápizCarbon extranegroH

We

Wir

Schattierungen geeignet.

Künstler. Die Skizzierstifte zeichnen sich aus durch hohe Farbbrillanz, Lichtbeständigkeit und sind sehr gut für

DE

hecho enAlemania

JohannFroescheis Lyra-Bleistift-FabrikGmbH&Co.KG Willstätterstr.54-56 90449NürnbergGermany

fabriqué enAllemagne

E-Mail: info@lyra.de Internet:www.lyra.de made inGermany

1 Sanguine pencil dry 1 Sanguine pencil oil 1 Sepia light pencil dry 1 Sepia light pencil oil 1 Sepia dark pencil dry 1 Sepia dark pencil oil 1 Charcoal pencil 2B 1 Charcoal pencil H Square pastels:

Germany A GroupCompany

A GroupCompany

1 White, 1 Yellow Ochre light 1 Indian yellow, 1 Raw Sienna 1 Golden ochre, 1 Pozzuoli earth 1 Mars red, 1 Burnt Sienna 1 Raw Sienna deep, 1 Raw umber 1 Burnt umber, 1 Black 1 7x14mmCarbon Extra Dark square pastel HB 1 7x14mm Charcoal square pastel 2B 1 Sharpener, 1 Kneadable eraser

brown tones set höchsteQualität • hi-quality • altaqualità • hautequalité • alta calidad

5mm

SkizzierstifteSet undZubehör • Sketchingpencils set and accessories Setmatite per schizzo e accessori • Set crayons esquisse et accessoires Set lápicesparaboceto y accesorios

brown tones set Art.-Nr.L2051250,25pieces

4 084900 215425

1 IndianYellow/Jaune indien/Amarillo indio 1 RawSienna/TerredeSiennenat./TierradeSienanat. 1 GoldOchre/Ocred’or/Ocredeoro 1 PozzuoliEarth/TerredePozzuoli/TierradePozzuoli 1 MarsRed/RougedeMars/RojodeMarte 1 BurntSienna/TerredeSiennebrûlée/ TierradeSiena tostada 1 RawSiennadeep/TerredeSiennenat. foncé/ TierradeSienanat.oscura 1 RawUmber/Terred’ombrenat./Tierradesombranat. 1 BurntUmber/Terred’ombrebrûlée/ Tierrade sombra tostada 1 Black/Noir/Negro 1 7x14mmCarbonExtraDark Squarepastel/Pastel carré/Pastel cuadradoHB 1 7x14mmCharcoalSquarepastel FusainPastel carré/CarboncilloPastel cuadrado 2B 1 Sharpener/Taille-crayon/Sacapuntas 1 Kneadable eraser/Gommemiedepain/Gomamigadepan watersoluble/hydrosoluble/idrosoluble

• تشكيلة فاخرة منأقلام الفحممعالاكسسوار و اللوازم

铅笔及配套用品套装

PEFC/04-31-1300 PEFCCertified This product is from suistainablymanaged forest and controlled sources www.pefc.org

顶级素描

Assortiment de crayons et de bâtons esquisse de qualité supérieure avecmine Ø 5mm, extra résistante et fluidité exceptionnelle.Un équilibre excellent entre instruments secsetgras. Idéalpour l’ébauche, ledessinet le croquis. Ilsontun pouvoir colorant élevé, laissant une trace douce et sont faciles à estomper. Nous recommandons l’utilisation d’un fixatif.Ensemble garni d’accessoires. Surtido de lápices y barras para boceto de calidad superior conminaØ 5mm, extra resistente y fluidez excepcional. instrumentos secos y grasos, Ideal para dibujo, boceto y esbozo. Tienen un fuerte poder colorante, dejan un trazo suave y se difuminan con facilidad.Se recomienda el uso de fijador.El estuche incluye accesorios. schetspotloden van superieure kwaliteit en accessoires • Vrhunski izbor kakovostnih risalnih svinčnikov in dodatkov • Izbor olovaka visoke kvalitete za sheme i ostalih dodatka • Sortido com lápis de qualidade superior para desenho e acessórios •Σετμολυβιώνσχεδίασης και εξαρτημάτωνυψηλής ποιότητας • Zestaw ołówków szkicowych wysokiej jakości z przyborami • Набор из высококачественных профессиональных караднашей для скетчейи аксессуары •Yüksek kaliteli eskiz kalem ve aksesuar seti • DUOMO -CristianaBrondi RötelkreidestiftundSepiastiftaufPapier SanguineandSepiapencilsonpaper MatitaSanguignaeSeppia su carta CrayonsSanguineetSépia surpapier LápicesSanguine y sepia sobrepapel ES

9 / 9 /

Wirempfehlen: It is reccomended todrawonpaper: Si consigliadidisegnare su carta: Ilest reccomandéde dessiner surpapier: Se recomiendadibujarenpapel:

• Assortiment

lisätarvikkeineen

korkealuokkaisia luonnostelukyniä

av högsta kvalitet • Lajitelma

Set med Skisspennor och tillbehör

Un equilibrio perfecto entre los

FR

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker