מכון חרוב - דו"ח שנתי 2017

9765418 האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים, מיקוד מכון חרוב, www.haruv.org.il ׀ 077-5150304 ׀ פקס 077-5150300 ’ טל

Made with FlippingBook flipbook maker