מכון חרוב - דו"ח שנתי 2020

עריכת לשון, עיצוב והפקה יפה ציונית, חמוטל פרקש ונופר מזורסקי עורכות: עמירה לאור עריכת לשון: סטודיו אלי דייץ' עיצוב גרפי ועימוד: מאור וולך בע"מ דפוס:

— 9765418 מכון חרוב, האוניברסיטה העברית, קמפוס הר הצופים, ירושלים

077-5150304 פקס: ,077-5150300 טל': www.haruv.org.il אתר מכון חרוב:

2021 יוני

| 2020 דו"ח שנתי 2

Made with FlippingBook Digital Publishing Software