מתווה לליווי משפחות החטופים והנעדרים

היבטים של המתווה

המתווה לליווי משפחות חטופים ונעדרים פותח על בסיס שלושה היבטים מרכזיים: אשר מבוסס על תאוריית המערכות המשפחתית. תאוריה זו ההיבט המשפחתי מציעה כי כל מערכת יחסים במשפחה משפיעה על חבריה כפרטים, על שאר תתי־מערכות ועל המשפחה כשלם. גישה זו רואה במשפחה יחידה שלמה שמורכבת מתתי־מערכות, כגון תת־מערכת הורה־ילד והתת־מערכת האחאית. אלה מובחנות על ידי גבולות ונשלטות על ידי כללים ודפוסים ייחודיים. איכות התפקוד המשפחתי משקפת את יכולת המשפחה להתמודד עם אירועי דחק ולנהל מערכות יחסים אינטימיות, כאשר לכל המודלים המתייחסים להערכת , גמישות ותקשורת. לכידות לכידות המשפחה יש שלושה מרכיבים מרכזיים: היא הקשר הרגשי ומידת המעורבות ההדדית שבין בני המשפחה. היא כוללת ממדים כגון גבולות, קואליציות ותהליכי קבלת החלטות, היחס שבין הזמן שבני משפחה מבלים יחדיו לבין הזמן בנפרד והמידה שהם חולקים חברים ותחביבים. משקפת את יכולת המשפחה לשנות את כלליה ואת תפקידיהם של גמישות חבריה כתגובה לשינויים או לדחק, כאשר החשיבות היא באיזון בין יציבות ושינוי. גמישות אף קשורה בסגנונות משא ומתן, שליטה, חינוך ויכולת בני המשפחה להביע את דעתם. משפחות יכולות לנוע בטווח של ממדי הלכידות והגמישות, והרמות האופטימליות משתנות במידה רבה לפי שלב החיים ההתפתחותי של המשפחה. חשוב לציין כי רמות הלכידות והגמישות כשלעצמן אינן מעידות על איכות התפקוד המשפחתי, אלא שמידת שביעות הרצון של כל בן משפחה מרמות הגמישות והלכידות היא החשובה. לצד ממדים אלה קיים ממד אשר מאפשר את התנועה על ציר הלכידות וציר הגמישות. תקשורת התקשורת שלילית כוללת, למשל, ביקורת ומסרים כפולים, ותקשורת חיובית מורכבת מאמפתיה, האזנה רפלקטיבית והערות תומכות. היא מאפשרת לחברי המשפחה לשתף זה את זה בצרכיהם והעדפותיהם המשתנים בנוגע למידות ההתאמה והלכידות. למידה, התבוננות והתערבות מול ממדים אלה הן חשובות בהיבט המשפחתי. – תאוריית הצטלבות מיקומי שוליים היא קרדינאלית ההיבט ההקשרי בהתערבות בהקשר ייחודי זה. "הצטלבות מיקומים" היא מסגרת תיאורטית המבקשת להבין כיצד מגוון של זהויות כמו מגדר, אתניות ומצב סוציו־אקונומי מצטלבות בחוויותיהם של אנשים או משפחות (מיקרו), ומשקפות מערכות ומבנים של מועדפות והדרה ברמה החברתית (מאקרו). ההיבט ההקשרי מבוסס על תפיסה רב־מערכתית ועל המשמעות המרכזית שיש למערכות שונות, פורמאליות ולא פורמאליות בחיי המשפחה. חשיבות מרכזית צריכה להינתן לכלל הקשרי החיים של בני המשפחה כמו מצבם הכלכלי והבריאותי, חווייתם החברתית והפוליטית ומערכות היחסים שהיו להם ויש להם עם

3

Made with FlippingBook Digital Publishing Software