מתווה להתערבות עם ילדים שנחשפו לאלימות קשה ולמעשי טבח

משמעות לחייו של הילד ובקידום תחושת המסוגלות שלו. כאשר תפקיד זה נלקח מהילד, הרבה פעמים במטרה לאפשר לו להיות ילד, הוא חווה זאת כאובדן קשה וטראומה נוספת בחייו.

הכשרה מקצועית לגורמי הטיפול שיעבדו עם ילדים שנחשפו לטבח העובדת הסוציאלית המתכללת תיתן את המענה הכוללני לילדים שנחשפו לטראומה. היא נדרשת לתת מענים במגוון תחומים ונדרשת להתערבויות רגשיות מורכבות מול הילדים ומול המבוגרים המשמעותיים להם. לקהילה המקצועית תפקיד משמעותי במתן תמיכה ובפיתוח המסוגלות המקצועית של העובדות הסוציאליות. חשוב ליצור קבוצת עמיתות של העובדות הסוציאליות המתכללות והיא תאפשר מרחב להתייעצות וללמידה משותפת תוך ליווי מקצועי. כמו כן, חשוב שאיש מקצוע מומחה בטיפול בטראומה בילדות ייתן הדרכה פרטנית לכל עובדת סוציאלית מתכללת. חשוב מאוד כי אנשי המקצוע מתחום החינוך, הבריאות ובריאות הנפש, המתערבים עם ילדים שהיו חשופים לאירועי הטבח הקשים, יהיו אנשי מקצוע בעלי מומחיות בעבודה מוכוונת טראומה. חשוב שיהיו מנוסים בעבודה עם הורים / דמויות משמעותיות ומיומנים בשיח עם ילדים על אירועים קשים בכלל ובפרט על אלימות ומצבי סכנה. מאחר שמספר אנשי המקצוע בעלי הכשרה בתחום הוא מועט, יש להכין עבורם הכשרות מתמשכות וליווי מקצועי בהדרכות פרטניות כדי לתת לילדים טיפול מדויק ולשמור על תחושת המסוגלות וחוסנם של אנשי המקצוע.

10

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online