מכון חרוב - מדריך לקבלת הילדים החטופים

הקדמה עקרונות ההתערבות עם הילדים החטופים יתבססו על ארבע נקודות מבט מרכזיות כמפורט להלן 1 . נקודת המבט ההתפתחותית מדוע היא רלוונטית? הילדים שנחטפו הם בגילים שונים וברמות התפתחות שונות (ובכללם גם ילדים עם מוגבלות שעשויה לבוא לידי ביטוי בצרכים התפתחותיים ייחודיים). אף על פי שהעקרונות במדריך מתייחסים להתערבות עם כלל הילדים, יש לערוך התאמות פרטניות לכל ילד ביחס לגילו ולרמה ההתפתחותית שלו. – להחזיר את הילדים למסלול ההתפתחותי ולמשימות ההתפתחותיות המטרה המרכזית שלהם בהקדם האפשרי. 2 . נקודת המבט של הטראומה כל הילדים החטופים עברו טראומה בין־אישית, מורכבת וקשה. מדוע היא רלוונטית? לנקודה זו שתי מטרות מרכזיות: 1 . ללמוד על מופעי הטראומה בקרב הילדים החטופים ולסייע לסובבים אותם להגיב אליהם באופן המותאם ביותר. 2 . ללמוד על תגובות הילדים לטראומה תוך התייחסות לייחוסים עצמיים שליליים שעשויים להופיע (כמו תחושת אשמה ובושה) ולסייע לסובבים אותם להגיב אליהן באופן המותאם ביותר. 3 . נקודת המבט ההקשרית כשם שיש להביא בחשבון את הגיל והשלב ההתפתחותי של כל ילד, מדוע היא רלוונטית? יש להביא בחשבון גם את ההקשר המשפחתי והקהילתי שלו. לפיכך עלינו להבין עבור כל ילד מה מצבם של הוריו, אחיו, המשפחה המורחבת והקהילה שלו. מידע זה קריטי לתהליך קליטה נכון של הילד ויש לשאוף לאסוף כמה שיותר ממנו. – להתאים את ההתערבות להקשר הפרטני של כל ילד ולעוגני המשפחה המטרה העיקרית והקהילה שיש לו בחיים. 4 . נקודת המבט של ההתקשרות עוגני התקשרות יסייעו לילדים בהתמודדות עם הטראומה הקשה מדוע היא רלוונטית? שחוו ובחזרה בטוחה יותר לחיים מיטיבים. – לזהות עוגני התקשרות בחיי הילדים ולהחזיר אותם לתוך חייהם על מנת המטרה העיקרית להחזיר את הרצף והביטחון. אם חלילה לא נותרו עוגני התקשרות, יש לזהות את האנשים הקרובים ביותר לעוגני ההתקשרות עבור הילדים ולסייע להם להיכנס לתוך חיי הילדים.

5

Made with FlippingBook Online newsletter creator