מכון חרוב - נקודת מפגש - גיליון מס' 1

שבוע מערכת החינוך 2010 נגד אלימות מינית - תש"ע הילה סגל

ובכלל זה מצבים של הטרדה ופגיעה מינית. מאפיינים אלה מאפשרים פתיחות רגשית וחשיפה מהירה וגדולה יותר של עולם תוכן פנימי - מחד גיסא והפחתה בקבלת אחריות ומחויבות - מאידך גיסא. בני הגיל הם קבוצת התייחסות מרכזית וחשובה בגיל הילדות וההתבגרות. טבעי שהחברים הקרובים משמשים משענת ותמיכה ויש בהם פוטנציאל להיות ) שיזהו gate keepers "שומרי סף" ( אם מדובר בפגיעה מינית ויוכלו לפנות לסיועו של אדם מבוגר. במקרים רבים אנו עדים למצבים שקבוצת השווים מתקשה לזהות פגיעה מינית, חד- פעמית או מתמשכת ולפנות לעזרה. לעתים קרובות מתלבטים החברים אם דיווח למבוגר אינו מעשה של הלשנה. על מורכבות זו מתווספות ההשלכות של מאפייני ההתנהלות ברשת, התנהלות היוצרת לעתים תחושה של "זה לא קרה באמת", "זה רק בצחוק" וכדומה. כדי לעורר מודעות להתנהגויות החיוביות והשליליות ברשת, להשלכות הקשות של הפגיעה המינית ולפוטנציאל של קבוצת השווים כ"שומרי סף", חשוב ביותר לקיים שיח משמעותי בנושא עם ילדים ומתבגרים. חשוב להבין כי הימנעות משיח כזה משאירה את הילדים נטולי כלים להתמודדות עם המציאות הכוללת בתוכה מציאות וירטואלית.

החל בשנת הלימודים תשס"ו הכריז משרד החינוך על "שבוע מערכת החינוך נגד אלימות מינית". על בסיס עבודה מתמשכת וקבועה במהלך השנה, שבוע זה הוא שיא הפעילות בנושא, במטרה להעלות את תופעת האלימות המינית על סדר היום. בכל שנה אנו בוחרים להתמקד בהיבט אחר של התופעה. השנה עסקנו בתופעת ההטרדה המינית ברשת האינטרנט ובתפקידם של החברים כ"שומרי סף". הפעילות המקיפה שקיימנו נעשתה בשותפות עם תלמידים ומורים, עם היחידה ליישומי מחשב בחינוך של משרד החינוך ובסיועה ועם עוד גופים ובהם חברות היי-טק ועמותות העוסקות בטכנולוגיה ובחינוך. שבוע של פעילויות התקיים בחודש פברואר השנה ובתוכו יום שיא שהתנהל בד בבד בכל רחבי הארץ. תלמידים השתתפו 20,000- יותר מ בו. בין היתר פותחו מצגות, סדנאות וסרטונים המיועדים לתלמידים, להורים ולמורים בחינוך הממלכתי, הממלכתי- דתי ובחברה הערבית. ביריעה הקצרה העומדת לרשותי אני מבקש להציג את הרציונל שהנחה אותנו בפעילות זו. רשת האינטרנט כבר אינה רק אמצעי תקשורת אלא סביבה חברתית המשולבת בחיי אנשים רבים בכלל ובחייהם של בני הנוער בפרט. התקשורת באינטרנט, המאופיינת באנונימיות, באי-נראות פיזית ובהיעדר קשר עין, מזמנת מצבים

של טשטוש וחוסר גבולות. ילדים ובני נוער חשופים לאיכויות של האינטרנט ולידע העשיר המוצע בו, אך גם לתכנים שאינם תואמים את השלב ההתפתחותי שהם נתונים בו, לתכנים פוגעניים . ולסכנות סביבות התקשורת של ילדים ובני נוער באינטרנט מאופיינות לרוב בהיעדר נוכחותשל מבוגרים. לתקשורת זו תרבות ושפה ייחודיות שבדרך כלל אינן מוכרות בעולם המבוגרים. התוצאה בסביבה זו היא שילדים ובני נוער נדרשים לפעול ולקבל החלטות בלא הכוונה ובלא היוועצות עם מבוגר אחראי. מאפייניה הייחודיים של הרשת עשויים להסביר את ריבוי מצבי הסיכון הפוטנציאליים

נקודת מפגש 23

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online